Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forskning og utvikling (FoU)

Stortingets vedtak (21.12.01):

Stortinget har sluttet seg til Regjeringens forslag

Forslag (09.11.01):

I tråd med Sem-erklæringen ønsker Regjeringen å utvide skattefradragsordningen for FoU i forhold til Stoltenberg-regjeringens forslag i Ot.prp. nr. 1 (2001-2002). Stoltenberg-regjeringen foreslo en skattefradragsordning for FoU-kostnader avgrenset til små bedrifter. Etter Regjeringens syn er imidlertid vilkårene knyttet til bedriftsstørrelse altfor snevre i Stoltenberg-regjeringens forslag. Skattefradragsordningen for FoU foreslås derfor utvidet til å omfatte bedrifter som oppfyller to av følgende tre vilkår:

- mindre enn 80 millioner kroner i årsinntekt

- mindre enn 40 millioner kroner i balansesum

- færre enn 100 ansatte.

Dette innebærer en dobling av grensene i forhold til Stoltenberg-regjeringens forslag for å bli omfattet av ordningen. Vilkårene knyttes til det inntektsåret kostnadene er påløpt og som det kreves fradrag for.

Se Ot.prp. nr. 21(2001-2002) kap.3.