Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Frakttilskuddsordningen

Stortingets vedtak (21.12.01):

Stortinget har sluttet seg til Regjeringens forslag.

Forslag (09.11.01):

I Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett ligger det inne innstramminger i regelverket for frakttilskuddsordningen for bensin og autodiesel, med en anslått innsparing på 60 millioner kroner. I St.prp. nr 1 (2001-2002) er det dermed budsjettert med utgifter etter innstrammingen på totalt 87 millioner kroner, hvorav 60 millioner kroner til frakttilskudd for bensin og autodiesel og 27 millioner til særtilskudd til Nord-Norge.

Samarbeidsregjeringen foreslår at begge ordningene avvikles. Dette vil gi en anslått innsparing på ytterligere 62 millioner kroner for 2002. Det resterende beløpet på 25 millioner kroner må bevilges i 2002 som følge av etterslep i utbetalingene.

Ordningene er foreslått avviklet fordi de ikke gir noen presis måloppnåelse i distriktspolitisk sammenheng. De har heller ikke hatt den ønskede virkning på bensinprisene. Samarbeidsregjeringen viser også til at et lavere avgiftsnivå har medført lavere bensinpriser i den senere tid.