Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Frivillige organisasjoner – momskompensasjon

Stortingets vedtak (21.12.01):

Stortinget sluttet seg til Regjeringens forslag om å avsette 200 millioner kroner for å kompensere frivillige organisasjoner for innføringen av merverdiavgiftsreformen.

Forslag (09.11.01)

I Statsbudsjettet for 2002 foreslo regjeringen Stoltenberg å avsette 100 millioner kroner til momskompensasjon for frivillige organisasjoner.

Dette er ikke tilstrekkelig for å kompensere de frivillige organisasjonene fullt ut for virkningene av merverdiavgiftsreformen. Regjeringen forslår derfor å avsette ytterligere 100 millioner kroner, til sammen 200 millioner kroner, for å kompensere frivillige organisasjoner. Midlene skal dekke momskompensasjon for organisasjonene i 2001 og 2002. Den delen av beløpet som eventuelt ikke benyttes til momskompensasjon vil bli foreslått fordelt til frivillige organisasjoner i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2002.