Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Grunnskolen

Stortingets vedtak(21.12.01):

Stortinget har vedtatt en reduksjon i bevilgningen til opplæring for språklige minoriteter i grunnskolen på 12,8 millioner kroner i 2002. Bakgrunnen for bevilgningsreduksjonen er mindre opplæringsbehov i 2001 enn forventet. Stortinget forutsetter at tilbudet om opplæring ikke svekkes og at behovet vurderes på ny i Revidert nasjonalbudsjett for 2002.

Videre har Stortinget vedtatt en bevilgningsreduksjon på 12 mill. kroner knyttet til en omlegging av ordningen med skriftlig avgangsprøve i grunnskolen.

For øvrig sluttet Stortinget seg til Regjeringens forslag om følgende bevilgningsøkninger i forhold til Stoltenberg-regjeringens budsjettforslag:

- En økt bevilgning på 100 millioner kroner i rammetilskuddet til kommunene for å øke timetallet for 2.-4. klasse med 1 time per uke i norskfaget fra høsten 2002. Det skal legges spesiell vekt på å styrke elevenes lese- og skriveferdigheter.

- En bevilgningsøkning på 5 millioner kroner knyttet til tiltak mot mobbing og problematferd og for å styrke skolens arbeid med verdiformidling.

- En bevilgningsøkning på 1 millioner kroner for å styrke prosjektet ”Operasjon Minerva – jenter og matematikk”, som er rettet mot jenter i 25 grunn- og videregående skoler. Stortingets vedtak innebærer en samlet bevilgning på 1,6 millioner kroner i 2002.

Forslag (09.11.01):

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til grunnskolen på til sammen 118 millioner kroner i forhold til Stoltenberg-regjeringens budsjettforslag:

- Økning av antallet undervisningstimer i grunnskolen – 100 millioner kroner:

Regjeringen ønsker å bedre opplæringen i grunnskolen, med spesiell vekt på å styrke elevenes lese- og skriveferdigheter. Det foreslås derfor en økt bevilgning på 100 millioner kroner i rammetilskuddet til kommunene for å øke timetallet for 2.-4. klasse med 1 time per uke i norskfaget fra høsten 2002.

- Skriftlig avgangsprøve i grunnskolen – 12 millioner kroner:

Stoltenberg-regjeringen har foreslått å legge om ordningen med skriftlig avgangsprøve i grunnskolen. Regjeringen ønsker å opprettholde dagens ordning, og foreslår derfor å øke bevilgningen med 12 millioner kroner.

- Verdier i skolen, mobbing og læremiljø – 5 millioner kroner:

Regjeringen foreslår å sette av 3 millioner kroner til tiltak mot mobbing og problematferd. I tillegg foreslås det å bevilge 2 millioner kroner for å styrke skolens arbeid med verdiformidling.

- ”Operasjon Minerva – jenter og matematikk” – 1 million kroner:

Stoltenberg-regjeringen har foreslått å sette av 0,6 millioner kroner til prosjektet ”Operasjon Minerva – jenter og matematikk”, som er rettet mot jenter i 25 grunn- og videregående skoler. Regjeringen ønsker en ytterligere styrking av innsatsen og foreslår en bevilgningsøkning på 1 millioner kroner, dvs. en samlet bevilgning på 1,6 millioner kroner i 2002.