Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Handlingsregelen og 2002-budsjettet

Følgende retningslinje for budsjettpolitikken har oppnådd bred tilslutning i Stortinget:

  • Petroleumsinntektene fases gradvis inn i økonomien. Det legges til grunn en innfasing om lag i takt med forventet realavkastning av Petroleumsfondet.
  • Det må legges stor vekt på å jevne ut svingninger i økonomien, for å sikre god kapasitetsutnyttelse og lav arbeidsledighet.

Den løpende anvendelsen av handlingsregelen for budsjettpolitikken er basert på følgende rettesnor:

  • For det enkelte budsjettår skal det strukturelle budsjettunderskuddet om lag tilsvare forventet realavkastning av kapitalen i Petroleumsfondet ved inngangen til budsjettåret.
  • Forventet realavkastning av Petroleumsfondet anslås med utgangspunkt i en rate på 4 prosent.
  • Ved særskilt store endringer i fondskapitalen eller i faktorer bak det strukturelle underskuddet fra ett år til det neste, vil endringen i innfasingen av oljeinntekter bli fordelt over flere år, basert på et anslag på størrelsen på realavkastningen av Petroleumsfondet noen år fram i tid.

Et viktig siktemål med de nye retningslinjene for den økonomiske politikken er å bidra til større langsiktighet og påregnelighet i budsjettpolitikken. For å unngå at kortsiktige svingninger i avkastningen i verdipapirmarkedene skulle påvirke budsjettpolitikken for det enkelte år, sier retningslinjene at bruken av petroleumsinntekter skal baseres på forventet - og ikke faktisk - realavkastning i Petroleumsfondet. Uten en slik regel ville en risikere at innretningen av budsjettpolitikken svingte i takt med avkastningen i finansmarkedene. Også den løpende behandlingen av budsjettet bør være robust overfor slike svingninger. Det tilsier at en i budsjettbehandlingen baserer seg på anslaget for kapitalen i Statens petroleumsfond slik dette blir utarbeidet til nasjonalbudsjettet. I Nasjonalbudsjettet 2002 ble kapitalen i Petroleumsfondet ved utgangen av 2001 anslått til 650 milliarder kroner. I arbeidet med denne proposisjonen har Regjeringen i tråd med dette valgt å holde fast ved et strukturelt budsjettunderskudd neste år på 26 mrd. kroner, dvs. det samme som i Nasjonalbudsjettet.