Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Investeringsavgiften

Stortingets vedtak (21.12.01):

Stortinget har sluttet seg til forslaget fra Regjeringen, se nærmere Budsjett-innst. S. nr. 1 (2001-2002) avsnitt 3.4.5, Innst. O. nr. 3 (2001-2002) avsnitt 9.6 og Besl. O. nr. 16 (2001-2002) Lov om endring i lov 21. desember 2000 nr. 114 om opphevelse av lov 19. juni 1969 nr. 67 om avgift på investeringer. Innhold

Forslag (09.11.01):

Investeringsavgiften er en særskilt avgift på anskaffelse av og arbeid på driftsmidler. Avgiftspliktige er næringsdrivende som er registrert etter merverdiavgiftsloven. Det er et vilkår for avgiftsplikt at den næringsdrivende har fradragsrett for inngående merverdiavgift. Etter gjeldende regelverk er det en rekke unntak fra avgiftsplikten, for eksempel for driftsmidler til bruk ved fabrikkmessig produksjon av varer. Investeringsavgiften beregnes etter en sats på 7 prosent.

Investeringsavgiften er vedtatt avviklet fra 1. april 2002, jf. Ot. prp. nr. 37 (2000-2001), men regjeringen Stoltenberg foreslo å utsette avviklingen av investeringsavgiften med et halvt år til 1. oktober neste år.

Regjeringen har etter en samlet vurdering valgt å gi skatte- og avgiftslettelser på andre områder, fremfor å fremskynde tidspunktet for fjerning av investeringsavgiften. Samlet innebærer Samarbeidsregjeringens forslag en reduksjon i skatte- og avgiftsnivået på over 4 milliarder kroner (påløpt) utover forslaget fra Stoltenberg-regjeringen.

Se Ot.prp. nr. 1(2001-2002) kap 9.6