Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kommuneøkonomien – vekst og rammer

Stortingets vedtak (21.12.01):

Stortinget sluttet seg til hovedtrekkene i Regjeringens forslag til kommuneopplegg for 2002.

Forslag (09.11.12):

I Nasjonalbudsjettet 2002 ble kommunesektorens inntekter anslått å øke med knapt 2¾ prosent reelt fra 2000 til 2001. Nye tall for skatteinngangen til og med september i år tilsier en ytterligere oppjustering av kommunesektorens skatteinntekter for inneværende år med 1,2 milliarder kroner. Kommunesektorens inntekter anslås etter dette å øke reelt med om lag 7 milliarder kroner fra 2000 til 2001. Dette er den høyeste inntektsveksten siden 1997.

Oppjusteringen av anslaget for kommunesektorens skatteinntekter med 1,2 milliarder kroner er i stor grad knyttet til beskatningen av gevinster ved salg av aksjer. Etter aksjekursstigningen fra 1999 til 2000 har aksjekursene falt betydelig igjen i 2001. Den nye informasjonen gir derfor ikke grunnlag for å justere opp skatteanslaget for 2002.

Regjeringens forslag til budsjett for 2002 innebærer en reell vekst i kommunenes inntekter i 2002 på om lag 3¾ milliarder kroner i forhold til inntektsnivået i 2001, slik det ble anslått i Kommuneproposisjonen for 2002. Dette er om lag ¼ milliard kroner mer enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet. Den viktigste grunnen til oppjusteringen er lavere prisvekst på kommunal tjenesteyting.