Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kontantstøtte og sosialhjelp

Stortingets vedtak(21.12.01):

Stortinget var ikke enig i at kontantstøtten skal holdes utenfor når sosialhjelp blir vurdert. Flertallet viste til at kommuneøkonomien er styrket med 70 millioner kroner for å kompensere kommunenes økte kostnader som følge av den foreslåtte regelendringen. Flertallet mente denne bevilgningen i stedet må brukes til å heve barnetilleggene i de veiledende sosialhjelpsatsene, og fremmet slikt forslag:

"Stortinget ber Regjeringen å opprettholde de veiledende retningslinjene med hensyn til at kontantstøtten vurderes med i inntektsgrunnlaget for den som søker sosialhjelp. Den foreslåtte styrkingen av kommuneøkonomien benyttes i stedet til å øke barnetilleggene i de veiledende retningslinjene for økonomisk sosialhjelp."

Forslag (09.11.01):

Økonomisk sosialhjelp er et kommunalt ansvar, men staten gir veiledende retningslinjer for kommunene. Til nå har hovedregelen vært at alle inntekter, inkludert kontantstøtte, medregnes før utmåling av sosialstøtte. I tråd med Sem-erklæringen foreslår Samarbeidsregjeringen at kontantstøtten skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget ved utmåling av sosialhjelp. Merutgiftene for kommunene som følge av dette er anslått til 70 millioner kroner. For å stimulere kommunene til ny praksis på dette området, foreslår Samarbeidsregjeringen at kommunene kompenseres ved en tilsvarende økning i rammetilskuddet (70 millioner kroner i 2002).