Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Låneordning for skolebygg

Stortingets vedtak (21.12.01):

Stortinget har sluttet seg til Regjeringens forslag om en statlig låneordning for å ruste opp skoleanlegg, herunder rehabilitering, tilrettelegging og nybygging.

Forslag (09.11.01)

For å sikre et godt arbeidsmiljø i skolen, vil Regjeringen videreføre Stoltenberg-regjeringens forslag om en statlig låneordning for å ruste opp skoleanlegg, herunder rehabilitering, tilrettelegging og nybygging.

Kommunesektoren settes i stand til å dekke renteutgiftene på lån på i alt 15 milliarder kroner fordelt over en 8 års periode.

Staten dekker hele rentekostnaden for lånet for alle de 20 årene, beregnet med utgangspunkt i Husbankens flytende rentesats. Støtten utbetales gjennom Husbanken.

Ordningen skal være valgfri for kommunesektoren. De som deltar i ordningen, kan selv bestemme hvor de vil ta opp lån.

Både kommuner og fylkeskommuner kan benytte seg av ordningen.

Alle kommuner og fylkeskommuner får fastsatt en maksimalramme for hvor stort lån de kan få rentekompensasjon for. Rammen fastsettes på grunnlag av antall elever.

Ordningen skal tre i kraft fra 1. januar 2002, og gjelder nye prosjekter.

Det gis tilsagn til prosjekter tilsvarende en låneramme på opp til 2 milliarder kroner i 2002.

I tilknytning til ordningen vil Regjeringen etablere en rådgivningstjeneste for utvikling av skoleanlegg. Tjenesten vil formidle råd om blant annet arealplanlegging, inneklima, miljøvennlige bygg og pedagogiske løsninger.