Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Lønn

Lønnskostnader inkluderer alle lønnsutbetalinger og indirekte lønnskostnader, herunder arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter betalt av arbeidsgiver. Lønnskostnader brukes ofte ved internasjonale sammenlikninger av konkurranseevnen. Siden 1997 har veksten i lønnskostnadene i norsk industri vært høyere enn hos våre handelspartnere.

Etter en topp i 1998, har veksten i lønnskostnadene falt noe de siste par årene. Anslaget på lønnsveksten fra 2001 til 2002 i Nasjonalbudsjettet 2002 var 4¼ prosent. Dette anslaget er basert på at det gis moderate lønnstillegg. Den nylig inngåtte endringen i arbeidstidsavtalen for lærerne i grunn- og videregående skole vil isolert sett bidra til å øke årslønnsveksten for lønnstakere med om lag ¼ prosentpoeng fordelt på årene 2002 og 2003. Denne avtalen har imidlertid sin blant annet motpost i at lærerne skal øke sin undervisningstid, og avtalen vil derfor ikke påføre kommunene merkostnader.