Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Luftfart

Stortingets vedtak (21.12.01):

Stortinget har sluttet seg til forslaget fra Regjeringen, se nærmere Besl. O. nr. 17 (2001-2002) Lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen (endret skatte- og avgiftsopplegg 2002). Passasjertrafikk med fly vil derfor tas ut av merverdiavgiftssystemet med virkning fra 1. april 2002.

Forslag (09.11.01):

Fra 1. juli 2001 er det innført merverdiavgift med nullsats på reiser med fly innenlands. Nullsats innebærer at flyselskapene er fritatt fra plikten til å beregne utgående merverdiavgift på flybilletten, men fullt kan trekke fra inngående merverdiavgift på sine anskaffelser til bruk i passasjertransport. All persontransport for øvrig, uansett transportmiddel, er unntatt fra merverdiavgiftsplikten. Disse virksomhetene har derfor ikke fradragsrett på anskaffelser til bruk i virksomheten med persontransport.

Innføring av nullsats for luftfarten i merverdiavgiftssystemet ble sett i sammenheng med omleggingen av flypassasjeravgiften som skjedde fra 1. april 2001, for å imøtekomme krav fra ESA.

Samarbeidsregjeringen foreslår at flypassasjeravgiften avvikles fra 1. april 2002, se St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 4 kapittel 2.2.9. Når denne avgiften avvikles, er det ikke lenger grunnlag for å opprettholde den gunstige ordningen som nullsatsen for luftfarten i merverdiavgiftssystemet innebærer. På denne bakgrunn er det foreslått at passasjertrafikk med fly tas ut av merverdiavgiftssystemet. Forslaget vil innebære at alle former for persontransport vil være unntatt fra den generelle merverdiavgiftsplikten på omsetning av tjenester. Dette innebærer at reglene på dette området blir som de var før 1. juli 2001. Om den nærmere bakgrunnen for forslaget vises det til Ot.prp. nr. 21 (2001-2002) kapittel 7.3.