Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Petroleumsbeskatning:

Stortingets vedtak (21.12.01):

Regjeringen Stoltenberg la i april fram forslag til endringer i petroleumsskatteloven i Ot. prp. nr. 86 (2000-2001). Stortinget har vedtatt å endre fordelingsreglene for finansielle poster mellom sokkelvirksomhet og landvirksomhet. Dessuten kan underskudd nå framføres med rente, og underskuddet kan også overføres ved opphør av virksomhet.