Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Regional- og distriktspolitikk

Stortingets vedtak (21.12.01):

Stortinget har vedtatt å legge inn en kompensasjon på 20 millioner kroner til 14 kommuner som har fått merkostnader på næringslivssiden som følge av økt arbeidsgiveravift fra 1. januar 2000. I St. prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002) ble det ikke foreslått bevilgninger under dette kapittelet. For å få rom til dette er det vedtatt enkelte kutt på andre områder under programkategori 13.50 Regional- og distriktspolitikk.

Videre har Stortinget bevilget 20 millioner kroner til vannforsyningsprogrammet i 2002. I St. prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002) ble det ikke foreslått bevilgninger under denne posten. For å få rom til denne økningen er det vedtatt enkelte kutt på andre områder under programkategori 13.50 Regional- og distriktspolitikk.

For øvrig støttet Stortinget Regjeringens forslag om en reduksjon i bevilgningene til regional- og distriktspolitikk over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett på 250 millioner kroner, og en reduksjon i bevilgningen over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett som forvaltes av SND på 100,5 millioner kroner. Bakgrunnen for bevilgningsreduksjon er blant annet tiltak som gir bedre rammebetingelser for næringslivet, herunder næringslivet i distriktene.

Forslag (09.11.01)

Utvikling og etablering av verdiskapende og variert næringsliv med produktive og lønnsomme arbeidsplasser, er det beste grunnlaget for å opprettholde bosettingen i distriktene og levedyktige lokalsamfunn i hele landet.

Samarbeidsregjeringen foreslår en rekke tiltak som gir bedre rammebetingelser for næringslivet, herunder næringslivet i distriktene. Det vises særlig til forslagene om å fjerne flypassasjeravgiften og utbytteskatten, å utvide fradragsmuligheter for FoU-tiltak og å øke bevilgningene til samferdsel.

I lys av dette foreslår Regjeringen en reduksjon i bevilgningene til regional- og distriktspolitikk over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett på 250 millioner kroner. I tillegg kommer en reduksjon i bevilgningen over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett som forvaltes av SND på 100,5 millioner kroner.