Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utenriksøkonomien

Driftsregnskapet overfor utlandet består av handelsbalansen og rente- og stønadsbalansen. Handelsbalansen består av eksport og import av varer og tjenester. Rente- og stønadsbalansen omfatter formuesinntekter, lønn og stønader til og fra utlandet. Kapitalregnskapet er speilbildet av driftsregnskapet, og gir en oversikt over hvordan et overskudd på driftsregnskapet blir plassert i utlandet, eventuelt hvordan et driftsunderskudd overfor utlandet blir finansiert.

I 2000 var Norges overskudd på driftsregnskapet overfor utlandet 204 milliarder kroner. Handelsoverskuddet var på 230 milliarder, mens underskuddet på rente- og stønadsbalansen var på 26 milliarder kroner. Norges nettofinansinvesteringer beløp seg til 203 milliarder kroner. Differansen mellom nettofinansinvesteringer og driftsbalansen skyldes kapitaloverføringer og anskaffelse av patenter og liknende. For 2001 anslås overskuddet på driftsbalansen til 189 milliarder kroner, mens det neste år anslås til 159 milliarder kroner. I forhold til Nasjonalbudsjettet 2002 er anslagene på driftsoverskuddet de nærmeste årene nedjustert, hovedsakelig som følge av lavere anslag for oljeprisen. For 2001 og 2002 er i tillegg både eksport- og importverdien av andre varer nedjustert.