Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utlånsordning for lærebøker

Stortingets vedtak (21.12.01):

Stortinget sluttet seg også til Regjeringens forslag om å avvikle ordningen med utlån av lærebøker i videregående opplæring.

Forslag (09.11.01)

Stoltenberg-regjeringen foreslo i St. prp. nr. 1 (2001-2002) å bevilge 103,25 millioner kroner til å videreføre ordningen med utlån av lærebøker i videregående opplæring.

Regjeringen foreslår at denne ordningen avvikles. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet vil imidlertid foreta en helhetlig gjennomgang av støtteordningen fra Lånekassen til unge i ordinær utdanning. En stipendordning knyttet til læremidler vil bli vurdert i denne sammenheng.