Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsgiveravgift – forskutterte syke- og fødselspenger

I dag er forskutterte sykepenger og fødselspenger fra arbeidsgiver til den ansatte arbeidsgiveravgiftspliktig som lønn. Så langt sykepengene er refunderbare, får arbeidsgiveren likevel refundert arbeidsgiveravgiften fra folketrygden, sammen med selve sykepengerefusjonen. Regjeringen foreslår av forenklingshensyn å frita refunderbar sykelønn og fødselspenger fra arbeidsgiveravgift, samtidig som trygderefusjon av slik avgift faller bort. Det foreslås at endringen trer i kraft 1. januar 2006.

Forslaget er nærmere omtalt i Ot.prp. nr. 26 (2005-2006) Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen (endret skatte- og avgiftsopplegg 2006 mv.), kapittel 9.