Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arveavgift - overgangsregel E til fritaksmetoden

Regjeringen foreslår en endring av arveavgiftsverdsettelsen ved overdragelse av vederlagsaksjer som er mottatt ved overdragelse av aksjer og andeler etter overgangsregel E. Ved beregningen av arveavgiftsverdien av de mottatte vederlagsaksjer skal en også ta med arveavgiftsverdien av de overførte aksjer og andeler som om disse hadde blitt overdratt direkte til mottaker tillagt eventuelt kontantvederlag hvis holdingselskapet er nystiftet. Lovendringsforslaget gjelder for overdragelser fra 10. november og ut 2005.

Se nærmere omtale i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2006, avsnitt 2.3.16, og i Ot.prp. nr. 26 (2005-2006) Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen (endret skatte- og avgiftsopplegg 2006 mv.), kapittel 7.

Se også egen pressemelding fra Finansdepartementet.