Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arveavgift

Regjeringen er enig med Arveavgiftsutvalgets og Skatteutvalgets tilrådning om at arveavgiften bør få en større plass i skattesystemet, både av fordelingshensyn og for å få til en mest mulig effektiv samlet skattlegging. Regjeringen foreslår derfor å reversere Bondevik II-regjeringens forslag om å doble innslagspunktene i arveavgiften. I lys av Soria Moria-erklæringens punkt om å lette generasjonsskifte i familiebedrifter, legger Regjeringen opp til at forslaget om rentefri betalingsutsettelse opprettholdes i budsjettforslaget for 2006.

I tråd med regjeringserklæringen foreslår Regjeringen også at samboere som har bodd sammen i minst to år sammenhengende, skal likestilles med ektefeller og samboere med felles barn og fritas for arveavgift.

For nærmere omtale henvises det til St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2006, avsnitt 2.3.4, og Ot.prp. nr. 26 (2005-2006) Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen (endret skatte- og avgiftsopplegg 2006 mv.), kapittel 4.