Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Avskrivningssatsen for maskiner

Bondevik II-regjeringen foreslo å øke avskrivningssatsen for maskiner og inventar med videre (saldogruppe d) fra 20 prosent til 25 prosent. Regjeringen mener en så høy sats vil utfordre prinsippet om at avskrivningssatsene skal gjenspeile faktisk, økonomisk verdifall på driftsmidlene. Det foreslås derfor å beholde den gjeldende maksimale avskrivningssatsen for saldogruppe d (maskiner med videre) på 20 prosent.

For nærmere omtale henvises det til St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2006, avsnitt 2.3.10 og til Ot.meld. nr. 1 (2005-2006) Om tilbaketrekning av deler av Ot.prp. nr. 1 (2005-2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 – lovendringer samt Ot.prp. nr. 1 (2005-2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 - lovendringer, kapittel 2.