Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnehager

Regjeringens mål i barnehagepolitikken er full barnehagedekning, høy kvalitet og lav pris. Regjeringen vil legge stor vekt på å skape gode og trygge oppvekst- og opplæringsvilkår for barn. Førskolealderen er en læringsintensiv periode, og starten på den livslange læringen er av vesentlig betydning for det videre læringsløpet. Barnehageområdet er inkludert i Kunnskapsdepartementet for å sikre helhet og sammenheng i opplæringstilbudet til barn og unge. Når full barnehagedekning er nådd vil Regjeringen innføre en lovfestet rett til plass i barnehage.

Redusert foreldrebetaling fra 1. januar 2006

Regjeringen foreslår at maksimalprisen i barnehage reduseres til kr 2 250 per måned og kr 24 750 per år fra 1. januar 2006. Dette innebærer en reduksjon på kr 6 380 per år i forhold til St.prp. nr. 1 (2005–2006). Regjeringen vil foreløpig videreføre dagens regelverk for unntak fra maksimalprisen.

Den reduserte foreldrebetalingen foreslås finansiert ved en økning i satsene for det statlige driftstilskuddet.

I dagens regelverk er maksimalgrensen for foreldrebetaling direkte fastsatt i forskriften om foreldrebetaling. Denne forskriften er sendt på høring, og det foreslås her at forskriften endres slik at maksimalgrensen fastsettes av Stortinget i de årlige budsjettvedtakene. Siden forskriften ikke er fastsatt på tidspunktet for framleggelsen av denne proposisjonen, vil maksimalgrensen for 2006 bli fastsatt ved kongelig resolusjon.