Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnetillegg

Mange av mottakerne av attføringspenger og rehabiliteringspenger, særlig de med flere barn, vil over tid kunne oppleve den økonomiske situasjonen som vanskelig. Selv om ordningene er ment som korttidsytelser vil det for mange faktisk være løp i rehabilitering og attføring som går over flere år. Særlig for barna vil en slik vedvarende vanskelig situasjon være en belastning. Regjeringen vil ha et særlig barnepolitisk fokus på tiltak mot fattigdom. Alle barn og unge skal ha de samme rettigheter og muligheter til utvikling uavhengig av foresattes økonomi, etnisitet, utdanning og geografisk tilhørighet.

Regjeringen ønsker derfor å øke barnetillegget i ordningene for rehabiliteringspenger og attføringspenger. En slik endring vil omfatte alle mottakerne av barnetillegg innenfor disse to ordningene. Regjeringen foreslår at det standardiserte barnetillegget økes med 10 kroner pr. barn pr. dag, fra 17 kroner til 27 kroner fra 1. januar 2006. Dette gir en merutgift i 2006 på 240,3 millioner kroner. Dette fordeler seg med 91,9 millioner kroner på rehabiliteringspenger og 148,4 millioner kroner på attføringspenger.