Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnetrygd

Nye anslag for barnetrygd gir et samlet bevilgningsbehov i 2006 på 14 290 millioner kroner. Dette er 20 millioner kroner lavere enn foreslått bevilgning i St.prp. nr. 1 (2005-2006) for Barne- og familiedepartementet.

Utgiftsreduksjonen skyldes hovedsakelig antatt færre utbetalinger av ordinær barnetrygd enn lagt til grunn i St.prp. nr. 1 (2005-2006).

På denne bakgrunn foreslås det å redusere bevilgningen med 20 millioner kroner i 2006 til 14 290 millioner kroner.