Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnevernet - statlig forvaltning

Da staten overtok ansvaret for det fylkeskommunale barnevernet fra 1. januar 2004 var målsettingen å heve kvaliteten og redusere kostnadsveksten. I tråd med dette er det siden staten overtok ansvaret for det fylkeskommunale barnevernet gjennomført flere tiltak som bidrar til et bedre barnevern:

  • Det er etablert et nytt direktorat som en sentral styrende og koordinerende enhet i etaten, og fem nye regionkontorer. Dette har vært viktig for arbeidet med å få et likeverdig tilbud i hele landet og for å få til en bedre faglig og økonomisk styring og utvikling av virksomheten.
  • De 26 fagteamene, som står for det statlige barnevernets kontakt og oppfølging overfor kommunene, er styrket. Gjennom kontinuitet i kontakten med det kommunale barnevernet legges det til rette for at det statlige barnevernet involveres tidligere i arbeidet med enkeltsaker. Dette er viktig for å gi rett hjelp på et tidligst mulig stadium. Fagteamet deltar med sin kompetanse i utredningsfasen og bidrar til å øke treffsikkerheten i valg av tiltak.
  • Fagteamene følger opp plasseringer utenfor hjemmet for derigjennom å sikre at begrunnelsen for plasseringen er styrende for innholdet i tiltaket.
  • Kvaliteten i institusjonstilbudet er økt. Alle offentlige og private institusjoner er vurdert i forhold til Forskrift om godkjenning av institusjoner og Forskrift om krav til barneverninstitusjoner. 30 prosent av institusjonene har fått pålegg om faglig og materiell styrking. Det har vært etterkontroller som sikrer at nødvendige utbedringer har funnet sted og det skjer nå oppfølging gjennom nye kontrollbesøk både i private, kommunale og statlige institusjoner.
  • Fosterhjemstjenesten er utvidet og dels desentralisert for å øke rekrutteringskapasiteten samt for å styrke kvaliteten i rekrutteringsarbeidet. Dermed blir det færre barn som må flytte fra hjem til hjem.
  • At flere barn og unge skal få hjelp uten å måtte flytte ut av sin familie er en klar føring for barnevernets arbeid. Økningen i antall nærmiljøbaserte tiltak etter at staten overtok ansvaret bekrefter dette. Barn og unge med atferdsvansker har i de siste årene fått denne type tilbud gjennom ulike programmer.
  • Fem nye atferdsinstitusjoner basert på det siste tilgjengelige av fagkunnskap vil åpne høsten 2005/våren 2006.
Etter den statlige overtakelsen har det tatt tid å overføre den samlede virksomheten fra fylkeskommunene samtidig som man bygget opp en helt ny virksomhet for å sikre et bedre barnevern, jf. tiltakene ovenfor. Det er igangsatt et omfattende omstillingsarbeid blant annet for å redusere kostnadsveksten i sektoren. Tiltakene videreføres i 2006. De økte kostnadene ved etablering og omstilling har foreløpig vært større enn effekten av innsparingstiltakene. I forhold til vedtatt budsjett 2005 indikerer regnskapsutviklingen for 3. kvartal et vesentlig merforbruk i det statlige barnevernet. Barne- og likestillingsdepartementet vil komme tilbake i nysalderingen med vurdering av tiltak knyttet til merforbruk i 2005.

Etaten har samtidig hatt en vekst i antall barn både i 2004 og 2005. De kostnadsmessige konsekvensene av forventet økning i antall barn anslås å være høyere enn lagt til grunn ved utarbeidelsen av St.prp. nr. 1 (2005-2006) for Barne- og familiedepartementet. Økningen i antall barn i statlige tiltak i 2006 er beheftet med usikkerhet.

På bakgrunn av dette foreslås det å øke bevilgningen med 150 millioner kroner til 1 349,237 millioner kroner. Regjeringen vil komme tilbake til konsekvenser av dette for 2005-budsjettet i forbindelse med nysalderingen.