Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Boligsparing for ungdom – BSU-ordningen

Bondevik II-regjeringen foreslo å øke det maksimale, årlige sparebeløpet i BSU-ordningen fra 15 000 til 20 000 kroner. Skattefavoriserte spareordninger påvirker kun i liten grad den samlede, private sparingen og medfører i hovedsak bare at sparing flyttes til skattefavoriserte ordninger fra andre former for sparing. På denne bakgrunn foreslår Regjeringen å reversere Bondevik II-regjeringens forslag om å øke det årlige sparebeløpet.

For nærmere omtale henvises det til St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2006, avsnitt 2.3.8 og til Ot.meld. nr. 1 (2005-2006) Om tilbaketrekning av deler av Ot.prp. nr. 1 (2005-2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 – lovendringer, kapittel 2.