Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bostøtte

Regjeringens visjon for bolig- og bygningspolitikken er at alle skal kunne bo godt og trygt til en rimelig pris i forhold til inntekt. Bostøtten er det viktigste økonomiske virkemiddelet for å hjelpe de vanskeligstilte på boligmarkedet, og bostøtten er således ett sentralt virkemiddel i bekjempelsen av fattigdom. Ordningen skal bidra til at alders-, uføre- og etterlattepensjonister, barnefamilier og andre husstander med svak økonomi skal kunne skaffe seg en passende og nøktern eie- eller leiebolig og ha mulighet til å bli boende. Ordningen gjelder også for innvandrere som mottar introduksjonsstønad.

I tillegg til forslagene som er under posten i St.prp. nr. 1 (2005-2006), foreslår Regjeringen å forbedre bostøtteordningen ved å heve boutgiftstaket med 10 000 kroner for mottakere av bostøtte i storbyene Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Drammen, Fredrikstad og Kristiansand. Dette vil gi mer i bostøtte til de som bor i de områdene av landet med de høyeste boutgiftene. Om lag 8 400 husstander vil motta mer i bostøtte som følge av at boutgiftstaket heves. Forslaget om økning i boutgiftstaket vil innebære at enkelte husstander som bor i kommunale utleieboliger i storbyene vil kunne motta opp mot 8 000 kroner mer i bostøtte pr. år. Regjeringen vil gjennomføre en utredning som på bredt grunnlag går gjennom hele bostøtteordningen med sikte på å komme med forbedringer og forenklinger av ordningen, særlig i forhold til barnefamilier og aleneboende. Tiltaket er anslått å utgjøre 32 millioner kroner i 2006.