Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bruttonasjonalinntekt (BNI)

Bruttonasjonalinntekten (BNI) er summen av bruttonasjonalproduktet (BNP), netto formuesinntekt fra utlandet til Norge og netto lønnsinntekter til privatpersoner fra utlandet. BNI for Norge anslås til i underkant av 1939 milliarder kroner i 2006. Dette tilsvarer om lag 420 000 kroner pr. innbygger.

I internasjonale sammenlikninger av hvor mye ulike land satser på bistand, brukes bistandens andel av giverlandenes bruttonasjonalinntekt (BNI) som målestokk. OECDs utviklingskomité DAC har utarbeidet regler for hva slags type støtte som regnes som offisiell utviklingsbistand (ODA). Bistandsandelene for henholdsvis 2005 og 2006 er anslått å utgjøre 0,95 og 0,96 prosent av BNI i de to årene.