Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Merverdiavgift på overnatting

Regjeringen foreslår å utsette omleggingen til 1. september slik at bedriftene får tid til å omstille seg. Tidspunktet for omleggingen er i tråd med ønske fra bransjen.

For nærmere omtale henvises det til St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2006, avsnitt 2.4.1, Ot.meld. nr. 1 (2005-2006) Om tilbaketrekning av deler av Ot.prp. nr. 1 (2005-2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 – lovendringer, kapittel 2 og Ot.prp. nr. 26 (2005-2006) Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen (endret skatte- og avgiftsopplegg 2006 mv.), kapittel 5.

Se også eget stikkord om dette i BondevikII-regjeringens forslag.