Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Miljøvern lokalt

I St.prp. nr. 1 (2005-2006) er det foreslått å opprette en ny tilskuddpost for å følge opp den varslede satsingen på lokalt miljøvern i St.meld. nr. 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. Foreslått bevilgning på denne posten er i St.prp. nr. 1 (2005-2006) satt til 10 millioner kroner. Regjeringen vil at fagkompetansen i kommunene innen natur og miljøvern skal gjenreises. I Soria-Moria erklæringen er det også nedfelt at kommunenes rolle som samfunnsutvikler skal styrkes. De kommende nettverksgruppene til Kommunenes Sentralforbund vil være en viktig aktør i dette arbeidet.

På denne bakgrunn foreslås bevilgningen styrket med ytterligere 3 millioner kroner i 2006.