Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Minstefradrag

Regjeringen foreslår å øke satsen i minstefradraget for lønnsinntekter fra 31 prosent til 34 prosent og heve øvre grense fra 57 400 kroner til 61 100 kroner. Minstefradraget for pensjonsinntekter holdes reelt sett uendret, med en sats på 24 prosent og en øvre grense lønnsjustert til 51 100 kroner. For skattytere som har både lønns- og pensjonsinntekt, begrenses maksimalt samlet minstefradrag til øvre grense for lønnsinntekter, det vil si 61 100 kroner. Det særskilte fradraget i lønnsinntekt (lønnsfradraget) videreføres nominelt uendret med 31 800 kroner.

For nærmere omtale henvises det til St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2006, avsnitt 2.3.2, Ot.meld. nr. 1 (2005-2006) Om tilbaketrekning av deler av Ot.prp. nr. 1 (2005-2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 – lovendringer, kapittel 2 og Ot.prp. nr. 26 (2005-2006) Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen (endret skatte- og avgiftsopplegg 2006 mv.), kapittel 2.