Nr.:

87/2005

Dato:

10.11.05

Kontaktperson:

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen , Telefon 22 24 41 09 , Mobil 940 50 886

Endring i overgangsregel E–arveavgiftsgrunnlaget for vederlagsaksjer overdratt i 2005

Departementet foreslår endrede regler for beregning av arveavgiftsgrunnlaget ved overdragelse av aksjer i 2005 i selskap som har mottatt aksjer eller andeler etter reglene i overgangsregel E. Endringene vil tre i kraft fra i dag 10. november og gjelde ut 2005. Forslaget innebærer en tetting av et utilsiktet arveavgiftshull.

Overgangsregel E til fritaksmetoden, innebærer at en personlig aksjonær i 2005 kan plassere sine aksjer i et eksisterende eller nystiftet holdingselskap uten gevinstbeskatning. En utilsiktet konsekvens av denne overgangsregelen er imidlertid at verdien av de overførte aksjene blir betydelig redusert eller satt til null ved beregningen av arveavgiftsverdien av holdingselskapsaksjene, dersom disse aksjene overdras ved arv og gave i 2005. Den utilsiktede konsekvensen oppstår ikke hvis overdragelsen skjer i 2006 eller senere.

Departementet foreslår på denne bakgrunn en lovregel om at en ved beregningen av arveavgiftsverdien av holdingselskapsaksjene også skal ta med vanlig verdi av de aksjer som er plassert i holdingselskapet som om disse hadde blitt overdratt direkte til den arveavgiftspliktige (tillagt eventuelt kontantvederlag hvis holdingselskapet er nystiftet). Lovendringsforslaget gjelder for overdragelser fra 10. november og ut 2005. For nærmere omtale av forslaget vises det til Ot. prp. nr. 26 (2005-2006) Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen (endret skatte- og avgiftsopplegg 2006 mv.) avsnitt 7.1.