Provenyendringer i skatte- og avgiftsopplegget fra 2013 til 2014

    Mill. kroner  

2014

    Påløpt

    Bokført

Inntektsskatt for personer

-3 600

-2 873

Redusere satsen på alminnelig inntekt til 27 pst.1

-10 540

-8 430

Øke trygdeavgiftssatsene med 0,4 prosentenhet

6 155

4 925

Øke satsen i minstefradraget i lønn og trygd til 43 pst. og minstefradraget i pensjon til 27 pst.

-679

-543

Redusere maksimalt beløp i skattefradraget for pensjonister til 30 000 kroner

765

610

Redusere fradrag i skatteklasse 2 for ektepar

720

576

Skattlegge overgangsstønaden for enslige forsørgere som lønn2

52

33

Forenkle skattlegging av elektronisk kommunikasjon

0

0

Stramme inn skatteregler for lange pendlerreiser

15

12

Øke bunnbeløp i reisefradrag til 15 000 kroner

120

95

Utvide BSU-ordningen

-270

-220

Øke grensene for lønnsoppgaveplikt

-18

-14

Øke skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner til 16 800 kroner

-50

-15

Tillate fradrag for kontingent til alle fagforeninger3

0

-3

Øke påslaget i normrenten med 0,75 prosentenhet til 1,25 prosentenheter

30

15

Lønnsjustere personfradraget4

-62

-50

Lønnsjustere øvre grense i minstefradraget i pensjonsinntekt4

-56

-45

Lønnsjustere særfradraget for enslige forsørgere4

-21

-17

Videreføre andre satser og beløpsgrenser nominelt mv.

239

198

     

Skatt på formue og arv

-3 570

-1 940

Redusere formuesskattesatsen til 1 pst. Øke ligningsverdiene av sekundærbolig, næringseiendom og fritidsbolig. Øke bunnfradraget til 1 mill. kr

-1 595

-1 270

Fjerne arveavgiften

-1 975

-670

     

Næringsbeskatningen

-1 211

-300

Redusere selskapsskattesatsen for fastlandsbedrifter

-2 600

0

Øke særskatten for petroleumsselskaper5

-

-

Øke grunnrenteskatten for vannkraftanlegg

150

0

Begrense fradrag for gjeldsrenter mellom nærstående selskap

2 450

0

Innføre startavskrivninger for driftsmidler i saldogruppe d6

-960

-300

Utvide Skattefunn

-250

0

Utvide betinget skattefritak ved ekspropriasjon i landbruket ved reinvestering

-1

0

     

Særavgifter

1 445

1 248

Øke avgiftene på klimagasser til 330 kroner per tonn CO2-ekvivalenter7

700

640

Øke CO2-avgift fiske og fangst

30

30

Justere engangsavgiften for biler

0

0

Redusere omregistreringsavgiften

-250

-250

Fjerne omregistreringsavgiften og øke miljødelen i vektårsavgiften for tyngre kjøretøy

0

0

Øke mineraloljeavgiften med 52 øre/liter

655

600

Øke elavgiften med 0,56 øre/kWh

365

275

Merverdiavgiftsfritak for leasing av elbiler og kjøp av elbilbatterier

-55

-47

     

Sektoravgifter og overprisede gebyrer

-333

-318

Redusere tinglysingsgebyrer til kostnadsriktig nivå

-325

-310

Sektoravgifter og andre gebyrer8

-8

-8

Samlede nye skatte- og avgiftsendringer i 2014

-7 269

-4 183

Forslag med virkning for 20133

-3

0

Tidligere vedtak

-12

58

Vedtak i forbindelse med Nasjonalbudsjettet 2013

0

52

Vedtak i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2013

-12

6

Samlede skatte- og avgiftsendringer

-7 284

-4 125

1) 23,5 pst. for personlig skattytere i Finnmark og Nord-Troms
2) Provenyanslaget tar hensyn til at skattlegging av overgangsstønaden innfases for nye mottakere og at overgangsstønaden økes. I tillegg til proveny i 2014, anslås en provenyøkning i 2015-2017 på tilsammen 237 mill. kroner påløpt.
3) Forslaget om å tillate fradrag for kontingent til alle fagforeninger innføres med virkning fra 2013.
4) Lønnsjustering innebærer en overkompensasjon sammenlignet med referansesystemet.
5) Inntektene fra petroleumssektoren er ikke inkludert i tabellen fordi de inngår i Statens pensjonsfond utland. Netto provenytap fra petroleumsselskaper av økt særskatt og redusert selskapsskatt anslås til 350 mill. kroner påløpt og 175 mill. kroner bokført i 2014. Overføringen til Statens pensjonsfond utland reduseres tilsvarende.
6) Den langsiktige budsjettvirkningene er å innføre startavskrivningen er beregnet til 400 mill. kroner.
7) Provenyanslaget omfatter også oppheving av avgiftsfritakene for verneverdige fartøy, museumsjernbaner og tekniske anlegg og kulturelle kulturminner på museumssektoren. I provenyanslaget er det tatt hensyn til kompensasjoner på utgiftssiden på om lag 60 mill. kroner.
8) Dette gjelder reduserte gebyrer til Luftfartstilsynet og Statens jernbanetilsyn og økt årsavgift for stiftelser.

* Oppdatert etter budsjettforliket i Stortinget