Om fjerning av arveavgift – noen eksempler

Når gevinst ved salg av eiendom er skattepliktig, beregnes gevinst normalt slik:

Salgsvederlag
- Inngangsverdi (anskaffelseskostnad, påkostning, salgskostnader)
= Skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap

For eiendom som er arvet eller mottatt som gave, har som hovedregel arveavgiftsgrunnlagene (markedsverdi) også vært benyttet som mottakers inngangsverdi ved gevinstberegningen når mottakeren senere selger gave- eller arvegjenstanden.

Arveavgiften fjernes fra 2014. Da forsvinner også arveavgiftsgrunnlaget som inngangsverdi. Til erstatning for dette skal det som hovedregel gjelde et kontinuitetsprinsipp i inntektsbeskatningen ved arv og gave. Det betyr at arve- og gavemottaker overtar arvelaters eller givers inngangsverdier på overførte gjenstander ved et senere gevinstoppgjør, samt andre skatteposisjoner knyttet til det som overføres.

Det blir unntak fra kontinuitetsprinsippet for bolig, fritidsbolig og alminnelig gårdsbruk som arvelater eller giver kunne solgt skattefritt på gave- eller dødsfallstidspunktet. Dersom avdøde eller giver kunne solgt en slik eiendom skattefritt, foreslås det at mottaker også kan selge skattefritt ved arveoppgjøret. Dersom eiendommen overtas og beholdes av arving eller gavemottaker, skal skatt på slik eiendom kun betales av eventuell skattepliktig gevinst opptjent i mottakers eiertid. Dersom mottakeren selv oppfyller vilkårene for skattefri realisasjon av slike eiendommer når vedkommende senere selger eiendommen, blir verdistigning også i mottakers egen eiertid fritatt fra gevinstskatt.

Unntak fra kontinuitet for bolig, fritidsbolig og alminnelig gårdsbruk som arvelater eller giver kunne solgt skattefritt på gave- eller dødsfallstidspunktet, gjennomføres ved at inngangsverdien for slike boliger og fritidsboliger skal settes til markedsverdi på overføringstidspunktet. Alminnelig gårdsbruk og skogbruk kan bare selges skattefritt dersom salgsvederlaget ikke overstiger tre firedeler av eiendommens antatte salgsverdi. Inngangsverdien vil derfor maksimalt kunne settes til denne verdien.

Det vises til Prop. 1 LS Tillegg 1(2013-2014), punkt 5.3, for mer informasjon om innføring av kontinuitetsprinsippet som hovedregel ved arv og gave.

Nedenfor gis det noen eksempler på følgene av disse regelendringene.


Eksempel 1
Mine foreldre har hatt en feriebolig til familiens egen bruk i 10 år. Den har nå en markedsverdi på 5 millioner kroner. Det er aktuelt for mine foreldre å gi ferieboligen til meg. Foreldrene mine har skrantende helse, og skal ikke beholde noen rett til å bruke ferieboligen etter at den er overført til meg.

Gis ferieboligen i 2013, blir det arveavgift. Foreldrene mine har ikke tidligere gitt meg avgiftspliktig gave. Det forutsettes at arveavgiftsgrunnlaget settes til 5 millioner kroner. Arveavgiften blir da 379 600 kroner (940 000 kroner * 0 prosent + 660 000 kroner * 6 prosent + 3 400 000 kroner * 10 prosent). Selger jeg ferieboligen videre om ett år til 5,3 millioner kroner, og jeg har 100 000 kroner i salgsomkostninger som kommer til fradrag ved beregning av skattepliktig gevinst, vil jeg få inntektsskatt (27 prosent) beregnet av 200 000 kroner, det vil si 54 000 kroner. (Det forutsettes da at jeg har andre netto inntekter i 2014 som overstiger personfradrag og minstefradrag.)

Gis ferieboligen i 2014, blir det ingen arveavgift. Det forutsettes at markedsverdien på overføringstidspunktet er den samme som om boligen var blitt overført i 2013. Skulle jeg selge ferieboligen senere, og jeg oppnår 5,3 millioner kroner og har 100 000 kroner i salgskostnader, blir gevinstskatten den samme som hvis jeg hadde mottatt ferieboligen før årsskiftet, det vil si 54 000 kroner. Jeg må betale 2,5 prosent av 5 millioner kroner i dokumentavgift uavhengig av om overføring skjer i 2013 eller 2014.

Eksempel 2
Min mor og far har særeie. Min mor kjøpte en utleiebolig for ti år siden for 2 millioner kroner. Hun har påkostet leiligheten 200 000 kroner. (Hun har også hatt årlige vedlikeholds- og driftskostnader på 40 000 kroner, men det får ikke betydning for beregning av eventuell gevinstskatt.) Hun ønsker å overføre eierskapet til leiligheten til meg. Leiligheten har nå en markedsverdi på 4,2 millioner kroner.

Gis leiligheten i 2013, må jeg betale arveavgift. Gitt at arveavgiftsgrunnlaget settes til 4,2 millioner kroner, og at jeg ikke tidligere har mottatt avgiftspliktige gaver fra mor, blir arveavgiften 359 800 kroner (470 000 kroner * 0 prosent + 330 000 kroner * 6 prosent + 3 400 000 kroner * 10 prosent). Min inngangsverdi vil være 4,2 mill. kroner. Hvis jeg selger leiligheten for eksempel i 2014 for 4,3 mill. kroner og har salgskostnader på 100 000 kroner, vil gevinstskatten bli 0.

Gis leiligheten i 2014, slipper jeg arveavgiften. Jeg betaler heller ingen gevinstskatt ved overføringen. Det forutsettes at leiligheten fortsatt har en markedsverdi på 4,2 millioner kroner når den overføres. Når den selges på slutten av året, har imidlertid markedsverdien steget med 100 000 kroner, og den selges for 4,3 millioner kroner. Siden mor har leid ut boligen og ikke oppfyller vilkårene for skattefri gevinst ved salg, overtar jeg mors inngangsverdi som min. Den blir 2 200 000 kroner (2 000 000 kroner + 200 000 kroner). Gevinstskatten vil da bli 540 000 kroner ((4 300 000 kroner - 100 000 kroner - 2 200 000 kroner) * 27 prosent). (Det forutsettes da at den overtatte boligen ikke inngår i min næringsvirksomhet, og at jeg har andre netto inntekter i 2014 som overstiger personfradrag og minstefradrag.) Jeg må betale 2,5 prosent av 4,2 millioner kroner i dokumentavgift uavhengig av om overføring skjer i 2013 eller 2014.

Eksempel 3
Jeg arvet en tomt i 1980 verdt 25 000 kroner. Tomten er nå verd 350 000 kroner. Det er aktuelt å gi tomten videre til min sønn.

Gis tomten i 2013, og sønnen min selger den videre i 2014 uten at markedsverdien har endret seg, vil det ikke være gevinstbeskatning på tomten i 2014. Med forutsetning om at jeg tidligere ikke har gitt sønnen min avgiftspliktige gaver som overstiger 120 000 kroner, vil det heller ikke være arveavgift på overføring av tomten.

Gis tomten i 2014, med samme forutsetning om salg i 2014 og ingen endring i markedsverdien fra overføring til videresalg, vil gevinstskatten bli 87 750 kroner (325 000 kroner * 27 prosent). (Det forutsettes at tomten ikke inngår i min sønns næringsvirksomhet. Det forutsettes videre at min sønn har andre netto inntekter i 2014 som overstiger personfradrag og minstefradrag.) Jeg må betale 2,5 prosent av 350 000 kroner i dokumentavgift uavhengig av om overføring skjer i 2013 eller 2014.