Budsjettforslaget på 1-2-3

Endringene i budsjettet

 • Økt bruk av oljepenger skal vris i retning av investeringer i kunnskap og infrastruktur, samt vekstfremmende skattelettelser.
 • Den offentlige pengebruken tilpasses situasjonen i økonomien innenfor handlingsregelens rammer.
 • Veksten i norsk fastlandsøkonomi har falt litt tilbake. Anslaget for veksten i BNP Fastlands-Norge er justert ned til 2,0 prosent i år og 2,5 prosent neste år
 • Arbeidsledigheten ventes å holde seg rundt dagens lave nivå på 3½ prosent av arbeidsstyrken.
 • Regjeringen foreslår et strukturelt, oljekorrigert underskudd på 139 milliarder kroner.
 • Bruken av oljeinntekter øker med om lag 4 milliarder kroner fra det forslaget Stoltenberg II la fram. Den samlede innfasingen av oljeinntekter fra 2013 til 2014 er 15 milliarder 2014-kroner høyere enn i 2013.
 • Den økte bruken av oljepenger fra 2013 til 2014 tilsvarer 0,5 pst. av BNP for Fastlands-Norge.

Regjeringens skattepolitikk - hovedtrekk 2014

 • Samlede skattelettelser er om lag 7,1 milliarder kroner påløpt sammenlignet med Stoltenberg II-regjeringens forslag.
 • Skattesatsen for alminnelig inntekt reduseres fra 28 til 27 prosent for alle, både personer og bedrifter.
 • Formuesskattesatsen reduseres fra 1,1 til 1,0 prosent.
 • Arveavgiften fjernes
 • Forslaget om å øke el-avgiften reverseres
 • Skattefunn-ordningen utvides ytterligere
 • BSU utvides: Maksimalt årlig sparebeløp foreslås økt fra 20 000 kroner til 25 000 kroner. Taket for samlet sparing heves fra 150 000 kroner til 200 000 kroner.
 • Stoltenberg IIs forslag om en ny botidsmodell for skattlegging av gevinster ved salg av bolig trekkes.
 • Fagforeningsfradrag skal gjelde for alle fagorganiserte arbeidstakere
 • Satsene i engangsavgiften for biler med CO2-utslipp over 160 g/km økes ikke.
 • Særfradraget for store sykdomsutgifter videreføres med samme regler som i 2013

Regjeringens prioritertinger:


Samferdsel: 1 445 millioner kroner mer til riksveg og jernbane, blant annet:

 • Utbygging av E134 Seljord-Åmot uten bompenger

 • Vedlikehold og opprusting av en rekke tunneler på riksveg

 • Dekkelegging av opp mot 100 km mer riksveg

 • Flere tiltak for trafikksikkerhet og kollektivtrafikk

 • Mer til vedlikehold av jernbaneinfrastruktur

 • Infrastrukturfond.

 

Helse og eldreomsorg: 390 millioner kroner mer til helse og eldreomsorg, blant annet:

 • Økt kjøp av aktivitet fra private i spesialisthelsetjenesten
 • 500 flere tilsagn om tilskudd til plasser i sykehjem og omsorgsboliger.
 • Redusert egenbetaling for personer som må ligge på dobbeltrom.
 •  

Kunnskap: 330 millioner kroner mer til kunnskapsområdet, blant annet:

 • 750 flere lærere kan videreutdannes

 • Basistilskuddet for lærlinger økes med 3 500 kroner

 • Tilskudd på 50 000 kroner til nye lærebedrifter

 • Økt likebehandling av private barnehager

 • Mer til universitetene og høgskolene

 • Mer forskning


Justissektoren: 334 millioner kroner mer til fengselsplasser, politi og tiltak innenfor utlendingsfeltet.

 • Opp mot 90 politiårsverk frigjøres til kjerneoppgaver
 • 13 nye stillinger i politiets beredskapstropp.
 • 70 nye fengselsplasser
 • 1 800 flere tvangsmessige uttransporteringer
 • Raskere saksbehandling

Utgiftsreduksjoner

 • Regionale utviklingsmidler (-430 millioner kroner)
 • Klima- og skogsatsingen (-400 millioner kroner)
 • Avvikling av opptrapping til to barnehageopptak(-222 millioner kroner)
 • Redusert tiltaksnivå for ledige (- 203 millioner kroner)
 • Prisjustering av maksimalprisen i barnehage (-162 millioner kroner)
 • Kultur, diverse reduserte tilskudd (-160 millioner kroner)
 • Permitteringsregelverket (-147 millioner kroner)
 • Kvoteprisgulv i CO2-kompensasjonsordningen (-123 millioner kroner)
 • Avvikling av gratis frukt og grønt (-103 millioner kroner)
 • Teknologisenteret på Mongstad (-100 millioner kroner)
 • Redusere tilskudd til utjevning av overføringstariffer (-90 millioner kroner)