Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spm. 1-27 fra Miljøpartiet De Grønne
  Publisert: 10.01.2014 13:37
 • Svar på spm. 15 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. bevilgning til utjevning av overføringstariffer for strøm Publisert: 06.01.2014 16:06
 • Korrigert svar på spm. 132 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 21. nov 2013

  Vedr. Manglende 2015-effekter i svaret på spørsmål nr. 24 fra Arbeiderpartiet

  Publisert: 29.11.2013 16:45
 • Svar på spm. 132 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 21. nov 2013
  Vedr. Manglende 2015-effekter i svaret på spørsmål nr. 24 fra Arbeiderpartiet Publisert: 29.11.2013 11:28
 • Svar på spm. 131 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 22. nov 2013
  Vedr. minstefradraget for lønn og trygd Publisert: 26.11.2013 09:24
 • Svar på spm. 43 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013

  Vedr. redusert fedrekvote

  Publisert: 22.11.2013 15:04
 • Svar på spm. 48 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013

  Vedr. økt kommunal medfinansiering for barnevernstiltak for enslige, mindreårige asylsøkere

  Publisert: 21.11.2013 10:49
 • Korrigert svar på spm. 10 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 10. nov 2013
  Vedr. endringer i reglene for overgangsstønad Publisert: 21.11.2013 09:00
 • Svar på spm. 15 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 11. nov 2013

  Vedr. beregninger overgangsstønad

  Publisert: 19.11.2013 15:43
 • Svar på spm. 84 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. nov 2013

  Vedr. Årlig vekst i rus og psykisk helsevern

  Publisert: 19.11.2013 15:43
 • Svar på spm. 3 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 11. nov 2013

  Vedr. omleggingen av integreringstilskuddet

  Publisert: 19.11.2013 15:43
 • Svar på spm. 3 og 127 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. november 2013

  Langsiktig inndekningsbehov i offentlige finanser

  Publisert: 18.11.2013 15:15
 • Svar på spm. 1 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. november 2013
  Bruk av oljeinntekter i statsbudsjettet for 2014 Publisert: 18.11.2013 15:06
 • Svar på spm. 2 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. november 2013
  Vedr. bruk av oljeinntekter Publisert: 18.11.2013 15:06
 • Svar på spm. 130 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 11. november 2013
  Bruk av oljeinntekter Publisert: 18.11.2013 15:06
 • Svar på spm. 47 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. Norsk helsearkiv og Arkivverkets sentraldepot på Tynset Publisert: 18.11.2013 14:44
 • Svar på spm. 42 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. konsekvenser av kutt i klima- og skogsatsingen. Publisert: 18.11.2013 14:44
 • Svar på spm. 31 fra Finanskomiteen/Sosialistisk venstrepartis fraksjon av 11. nov 2013

  Vedr. vegbevilgninger og mål i klimaforliket

  Publisert: 18.11.2013 14:44
 • Svar på spm. 24 fra Finanskomiteen/Sosialistisk venstrepartis fraksjon av 11. nov 2013

  Vedr. Bevilgningsøkning til regionale helseforetak

  Publisert: 18.11.2013 14:44

  “Det foreslås å øke basisbvilgningen til regionale foretak, jfr. omtale av kap. 732 post 72-75. Vi stiller i den forbindelse følgende spørsmål:

  Hvor mange plasser tilsvarer forslaget om økt bevilgning?

  Vil ideelle aktører ha forrang ved utlysning av nye behandlingsplasser?

  Hvordan vil utvidelsen av målgruppe for behandlingsplassene påvirke tilbudet til de gruppene som tidligere var spesifisert?

  Vil økt antall tiltaksplasser suppleres med sterkere tilskudd til ettervern i kommunene?

  Hvilken betydning beregnes økt ISF ha for økonomien til mindre sykehus?

  Hvordan vil høyere ISF påvirke finansieringen av akuttberedskapen i distriktene?

  Hvordan vil den beregnede aktivitetsveksten i helseforetakene fordele seg dersom en beregner vekst splittet på RHFer?

  Hvilke funksjoner og hvor mange ansatte beregnes å berøres av konkurranseutsetting som følge av ”nøytral merverdiavgift”?

  Hvordan vil departementet sikre at økt ISF-andel ikke fører til flere tilfeller av juks med koder for å øke inntjeningen på et sykehus?”

   

  Spørsmålet er forelagt Helse- og omsorgsdepartementet, som har gitt følgende svar:

  “1. Det er ikke beregnet hvor mange plasser økningen på 255 mill. kroner til private innen psykisk helsevern, rus og rehabilitering vil tilsvare. Dette avhenger blant annet av hvilke tilbud de regionale helseforetakene anskaffelser. Det er anslått at en økning på 10 pst. innen MR tilsvarer om lag 38 000 undersøkelser.

  2. Slik det fremgår av Prop. 1 S (2013-2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014) skal de regionale helseforetakene øke antall plasser innen rusbehandling med om lag 200. Dette skal skje gjennom å kjøpe mer fra ideelle virksomheter.

  3. I Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014) fremgår det at det foreslås en utvidelse av tiltaksprofilen for de 200 plassene til også å omfatte langtidsplasser. Samtidig er det foreslått at 255 mill. kroner skal gå til økt kjøp fra private innen psykisk helsevern, rus og rehabilitering. Dette skal komme i tillegg til kjøp av om lag 200 plasser fra ideelle virksomheter på rusfeltet.

  4. I Prop. 1 S (2012–2013), jf. Innst. 11 S (2012–2013) ble 333 mill. kroner i øremerket tilskudd til kommunalt rusarbeid på kap.763, post 61 innlemmet i kommunenes frie inntekter på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett kap. 571, post 60. I Prop 1 S Tillegg 1 (2013-2014) foreslås det at innlemmingen reverseres fra og med 2014 og at 343 mill. kroner flyttes fra kap. 571, post 60 til kap. 763, post 61 Kommunalt rusarbeid. Forslaget innebærer at man flytter midlene som ble innlemmet i 2013 fra inntektssystemet for kommunene til en øremerket ordning over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett.

  Øremerkede midler skal sette kommunen i stand til å bygge opp bedre tjenester i kommunene, som flere mottakssentre i de store byene, ettervern etter avrusning og behandling og sømløse overganger fra avrusning til rehabilitering.

  5. Regionale helseforetak får sine inntekter gjennom statlig basistilskudd og aktivitetsbaserte tilskudd. Finansieringen av spesialisthelsetjenesten foregår i flere trinn. Staten gir tilskudd til de regionale helseforetakene, som har et selvstendig ansvar for å benytte disse midlene til å finansiere egne helseforetak og private virksomheter i samsvar med sørge for-ansvaret. Endringen i ISF-satsen gjennomføres budsjettnøytralt, dvs. at bevilgningsøkningen som følge av økt ISF-sats motsvares av en tilsvarende reduksjon i basisbevilgningene. Aktiviteten i sykehusene skal fortsatt styres. Dette betyr at regionale helseforetak samlet sett får like mye i tilskudd fra staten for antall DRG-poeng i statsbudsjettet som før økningen i ISF-satsen. Økningen i ISF-satsen har omfordelingseffekter mellom og innad i regionale helseforetak. De økonomiske konsekvensene for det enkelte sykehus vil avhenge av inntektsmodellen i det enkelte regionale helseforetak.

  6. En økning i ISF-satsen fra 40 til 50 pst. og en tilsvarende reduksjon i basisfinansieringen rokker ikke ved styrings- og finansieringsprinsippene i sektoren. Regionale helseforetak har fortsatt ansvar for å sikre et forsvarlig sykehustilbud til befolkningen i distriktene, herunder akuttberedskap.

  7. Slik Helse- og omsorgsdepartementet forstår spørsmålet, er det her snakk om hvordan en fordeler en generell aktivitetsvekst i all pasientbehandling på om lag 2,6 pst. på alle regionale helseforetak. Det er ikke lagt opp til en differensiert aktivitetsvekst mellom de regionale helseforetakene. Alle får en vekst på om lag 2,6 pst.

  8. Regjeringen vil sette i gang et arbeid med å utrede nøytral merverdiavgift for statlig sektor, som omtalt i Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013–2014), punkt 8.1. Det er ikke utredet hvilke funksjoner i helseforetakene som ev. vil berøres av at nøytral merverdiavgift innføres.

  9. Medisinsk koding kan misbrukes. Det er etablert gode mekanismer for å sikre at utbetalingene avspeiler reell aktivitet. Kontrollrutinene i sykehusene er forbedret. Mange av sakene i media i de senere årene har vært avdekket av sykehusene selv gjennom egne gjennomganger av kodepraksis.”

 • Svar på spm. 20 fra Finanskomiteen/Sosialistisk venstrepartis fraksjon av 11. nov 2013

  Vedr. Reversering av tiltak for tryggere drikkevann

  Publisert: 18.11.2013 14:44
 • Svar på spm. 21 fra Finanskomiteen/Sosialistisk venstrepartis fraksjon av 11. nov 2013

  Vedr. Avvikling av gratis frukt og grønt – kostnad for elevene for abonnement

  Publisert: 18.11.2013 14:44
 • Svar på spm. 19 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 11. nov 2013

  Vedr. hjelpemidler

  Publisert: 18.11.2013 14:44
 • Svar på spm. 16 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 11. nov 2013

  Vedr. servicehunder

  Publisert: 18.11.2013 14:44
 • Svar på spm. 18 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 11. nov 2013

  Vedr. bilstønad

  Publisert: 18.11.2013 14:44
 • Svar på spm. 22 fra Finanskomiteen/Sosialistisk venstrepartis fraksjon av 11. nov 2013

  Vedr. Tilgang på kvalifisert helsepersonell – konsekvenser av økt bruk av private

  Publisert: 18.11.2013 14:44
 • Svar på spm. 27 fra Finanskomiteen/Sosialistisk venstrepartis fraksjon av 11. nov 2013

  Vedr. konsekvenser av redusert tilskudd fra Transnova

  Publisert: 18.11.2013 14:44
 • Svar på spm. 30 fra Finanskomiteen/Sosialistisk venstrepartis fraksjon av 11. nov 2013

  Vedr. vegbevilgninger og persontrafikk til storbyene

  Publisert: 18.11.2013 14:44
 • Svar på spm. 26 fra Finanskomiteen/Sosialistisk venstrepartis fraksjon av 11. nov 2013

  Vedr. Redusert egenbetaling for dobbeltrom.

  Publisert: 18.11.2013 14:44
 • Svar på spm. 23 fra Finanskomiteen/Sosialistisk venstrepartis fraksjon av 11. nov 2013

  Vedr. MR-undersøkelse – ledig kapasitet i offentlige sykehus

  Publisert: 18.11.2013 14:44
 • Svar på spm. 25 fra Finanskomiteen/Sosialistisk venstrepartis fraksjon av 11. nov 2013

  Vedr. Gratis tannhelsekontroll for eldre over 75 år.

  Publisert: 18.11.2013 14:44
 • Svar på spm. 6 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 11. nov 2013

  Vedr. bevilgning til ressursmiljøer for likestilling

  Publisert: 18.11.2013 14:44
 • Svar på spm. 7 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 11. nov 2013

  Vedr. foreldrepenger og fedrekvote

  Publisert: 18.11.2013 14:44
 • Svar på spm. 5 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 11. nov 2013

  Vedr. fordelingsvirkninger av finnmarks- og svalbardtillegget

  Publisert: 18.11.2013 14:44
 • Svar på spm. 2 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 11. nov 2013

  Vedr. konsekvenser av kutt i regionale utviklingsmidler

  Publisert: 18.11.2013 14:44
 • Svar på spm. 4 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 11. nov 2013

  Vedr. måltall for antall bosatte etter omleggingen av integreringstilskuddet

  Publisert: 18.11.2013 14:44
 • Svar på spm. 9 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 11. nov 2013

  Vedr. dagpengeperioden i fiskeindustrien

  Publisert: 18.11.2013 14:44
 • Svar på spm. 13 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 11. nov 2013

  Vedr. lønnsgarantiordningen/regelverksforenkling

  Publisert: 18.11.2013 14:44
 • Svar på spm. 14 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 11. nov 2013

  Vedr. barn med foreldre på overgangsstønad

  Publisert: 18.11.2013 14:44
 • Svar på spm. 12 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 11. nov 2013

  Vedr. lønnsgarantiregelverket, dekning av lønnskrav

  Publisert: 18.11.2013 14:44
 • Svar på spm. 10 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 11. nov 2013

  Vedr. endringer i permitteringsregelverket

  Publisert: 18.11.2013 14:44
 • Svar på spm. 11 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 11. nov 2013

  Vedr. lønnsgarantiregelverket

  Publisert: 18.11.2013 14:44
 • Svar på spm. 48 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. Konsekvenser av innsparingstiltak for drikkevannstilskudd Publisert: 18.11.2013 14:30
 • Svar på spm. 49 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. Avvikling av ordningen med gratis frukt og grønnsaker Publisert: 18.11.2013 14:30
 • Svar på spm. 50 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. Økt kjøp av MR-undersøkelser fra private radiologiske virksomheter. Publisert: 18.11.2013 14:30
 • Svar på spm. 37 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. fordeling på institusjon av økningen i RBO Publisert: 18.11.2013 14:30
 • Svar på spm. 38 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. utviklingen i antall utenlandsstudenter utenfra EØS siden 2006 Publisert: 18.11.2013 14:30
 • Svar på spm. 41 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. permitteringsregelverket - arbeidsgiverperioden Publisert: 18.11.2013 14:30
 • Svar på spm. 54 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. Avvikling av gratis tannhelsekontroll for eldre over 75 år. Publisert: 18.11.2013 14:30
 • Svar på spm. 60 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. endringer i forskningsbevilgningene på de ulike departementene Publisert: 18.11.2013 14:30
 • Svar på spm. 61 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 11. nov 2013
  Vedr. forskjellen mellom FoU-bevilgningene i Gul bok og tilleggsnummeret fordelt per departement. Publisert: 18.11.2013 14:30
 • 1 2 3 4 5 > »