Faktaark: Begrensning av fradrag for renter til nærstående part

Regjeringen opprettholder i hovedsak Stoltenberg II- regjeringens forslag om å avskjære fradrag for rentekostnader som overstiger 30 prosent av selskapets resultat før skatt, renter og avskrivninger.

Store ulikheter i skatteregler mellom land gir flernasjonale konsern insentiver til å redusere skattbart overskudd gjennom lånefinansiering. Dette skjer ved at renter på lån til nærstående selskap føres til fradrag i Norge, mens de motsvarende renteinntektene beskattes lavt i utlandet. Slike skattetilpasninger uthuler skattegrunnlaget, og er en konkurranseulempe for selskaper som kun opererer i Norge, og dermed ikke har de samme mulighetene til å redusere selskapsskatten. De fleste OECD-land har allerede innført egne regler som begrenser rentefradrag i selskaper. Dette, kombinert med Norges relativt sett høye selskapsskattesats kan gjøre Norge til et attraktivt land å føre fradrag i. Regjeringen mener derfor at en ikke bør vente med å innføre begrensninger.

Forslaget går ut på at fradrag for rentekostnader som overstiger 30 prosent av en særskilt fastsatt resultatstørrelse, avskjæres. Det er bare fradrag for renter betalt til nærstående part (interne renter) som eventuelt begrenses. Med interne renter menes renter betalt til nærstående person, selskap eller innretning. For å anses som nærstående part, kreves eierskap eller kontroll med minst 50 prosent. Renter betalt til uavhengig part (eksterne renter) er ikke selv gjenstand for avskjæring, men kan fortrenge fradrag for interne renter.

Renter på gjeld til ikke-nærstående part som en nærstående part har stilt sikkerhet for, regnes etter forslaget som interne renter. Departementet vil imidlertid sende på høring et forslag om unntak i forskrift for visse typer lån med sikkerhetsstillelse fra nærstående part. Dette kan særlig gjelde lån med sikkerhetsstillelse fra selskap som låntakeren har en viss eierandel i, men også andre lån der aksjer mv. i låntakerselskapet er stilt som sikkerhet.

Regjeringen foreslår å heve terskelen for hvor store netto renter et selskap må ha for at de kan få begrenset fradraget, fra 3 til 5 millioner kroner. Denne lempingen reduserer provenyet med om lag 100 millioner kroner. Etter denne endringen anslås forslaget om å begrense rentefradraget å øke provenyet med om lag 2,45 milliarder kroner påløpt i 2014.

Se Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013-2014) punkt 7.1.