Faktaark: Arveavgiften fjernes fra 2014

Regjeringen vil fjerne arveavgiften med virkning for gaver og arv fra 2014.

Forslaget innebærer at det ikke skal svares arveavgift av gave som gis, og arv etter dødsfall som inntreffer, etter 31. desember 2013. Regjeringen mener det bør være likebehandling av alle dødsfall som har skjedd før arveavgiften avvikles. Gaver og arv etter dødsfall som er skjedd før 1. januar 2014 skal det svares arveavgift for etter gjeldende regler samt med satser som gjelder for 2013. Forslaget innebærer at arvingene skal svare arveavgift av arv etter dødsfall i 2013 eller i tidligere år uavhengig om dødsbo skiftes privat eller offentlig.

I dag er det som hovedregel verdien som er lagt til grunn ved arveavgiftsberegningen som danner skattemessig inngangsverdi for gjenstander som erverves ved arv og gave. Skattemessig inngangsverdi må fastsettes til bruk for blant annet gevinstberegning ved senere salg av det objektet som er mottatt tidligere som arv eller gave. Dersom arveavgiften fjernes, og mottaker fortsatt gis anledning til å fastsette en ny inngangsverdi (markedsverdi), vil det ikke bli noen beskatning av verdistigningen i arvelaters eller givers eiertid. Regjeringen foreslår derfor, som en konsekvens av avvikling av arveavgiften, at det som hovedregel skal gjelde et kontinuitetsprinsipp ved inntektsbeskatningen. Kontinuitet betyr at arving eller gavemottaker overtar arvelaters eller givers inngangsverdi på overførte gjenstander ved et senere gevinstoppgjør. Kontinuitetsprinsippet gjelder allerede for aksjer og andeler i deltakerlignende selskaper som overføres ved arv og gave. Regjeringens forslag innebærer at det blir like regler for ulike organisasjonsformer (med delvis unntak for landbrukssektoren) ved generasjonsskifte.

Kontinuitet innebærer at arving eller gavemottaker ikke lenger kan oppskrive skattemessig inngangsverdi og avskrivningsgrunnlag til markedsverdi, men må overta forgjengerens skattemessige stilling. Ved overføring av næringsvirksomhet må mottaker fortsette å avskrive på det samme avskrivningsgrunnlaget som arvelater eller giver hadde. Verdistigning som en gjenstand eller virksomhet har hatt i arvelaters eller givers eiertid, vil bli skattepliktig for mottaker når denne selges, og verdinedgang vil være fradragsberettiget.

Regjeringen foreslår et unntak fra dette for bolig, fritidsbolig og alminnelig gårdsbruk/skogbruk som arvelater eller giver kunne ha solgt skattefritt av arvelater eller giver. Unntak fra kontinuitet for bolig, fritidsbolig og alminnelig gårdsbruk som

arvelater eller giver kunne solgt skattefritt på gave- eller dødsfallstidspunktet, medfører

at inngangsverdien for slike boliger og fritidsboliger skal settes til markedsverdi på overføringstidspunktet. Alminnelig gårdsbruk og skogbruk kan bare selges skattefritt dersom salgsvederlaget ikke overstiger tre firedeler av eiendommens antatte salgsverdi. Det foreslås derfor at inngangsverdien maksimalt kan settes til denne verdien. For slike boliger, fritidsboliger og alminnelig gårdsbruk vil verdistigning i arvelaters eller givers eiertid blir fritatt for gevinstbeskatning. Eventuelle verdiendringer på boligen eller fritidsboligen i mottakerens egen eiertid kan derimot føre til skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap på dennes hånd etter de alminnelige regler. Dersom mottakeren selv oppfyller vilkårene for skattefri realisasjon av slike eiendommer når vedkommende senere selger eiendommen, blir verdistigning også i mottakers egen eiertid fritatt fra gevinstskatt.

Forslaget om å fjerne arveavgiften fra 2014 og samtidig foreta nødvendige tilpasninger i inntektsskatten anslås samlet sett å redusere provenyet med 1 250 millioner kroner påløpt og 450 millioner kroner bokført i 2014, sammenlignet med Stoltenberg II-regjeringens forslag.