Faktaark: Nøkkeltall i budsjettet for 2014

Regjeringen vil føre en ansvarlig økonomisk politikk basert på handlingsregelen for bruk av oljeinntekter. Bruken av oljeinntekter skal vris i retning av investeringer i kunnskap, infrastruktur og vekstfremmende skattelettelser. Samtidig skal bruken av petroleums­inntekter det enkelte år tilpasses situasjonen i økonomien. Regjeringen vil legge til grunn et generasjonsperspektiv i den økonomiske politikken.

En økning i oljepengebruken opp til forventet fondsavkastning (4-prosentbanen) ville gitt en for sterk stimulans i økonomien. Det ville undergravet vekstevnen og stabiliteten i fastlandsøkonomien. Erfaringer fra både Norge og andre land viser at budsjettet kan bli kraftig og langvarig svekket ved et økonomisk tilbakeslag. For Norge er det også usikkerhet om utviklingen i fondet og dermed om rammen for bruk av oljeinntekter i årene framover.

Tilleggsproposisjonenen innebærer at budsjettet for 2014 får følgende hovedtrekk:

  • Et strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd på 139 milliarder kroner, som er 15 milliarder 2014-kroner høyere enn i 2013. Under­skuddet er knapt 56 milliarder kroner under forventet realavkastning av Statens pensjons­fond utland, og utgjør 2,9 prosent av anslått fondskapital ved inngangen til 2014.
  • Målt ved endringen i det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet øker bruken av oljeinntekter tilsvarende 0,5 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge (den summariske budsjettindikatoren). Dette er litt mer enn i forslaget fra regjeringen Stoltenberg II, men er på linje med utviklingen for 2012 og 2013, slik tallene nå anslås. Tar vi hensyn til sammensetningen av budsjettets inntekts- og utgiftsposter, anslås forslaget til budsjett å virke litt mindre ekspansivt enn det den summariske budsjettindikatoren tilsier.
  • En reell, underliggende vekst i statsbudsjettets utgifter på 2,4 prosent, eller om lag 25 milliarder kroner. Den nominelle utgiftsveksten anslås til 5,5 prosent.
  • En reell vekst i kommunenes samlede inntekter fra 2013 til 2014 på 7,5 milliarder kroner, eller 1,9 prosent. Kommunenes frie inntekter øker reelt med knapt 5,5 milliarder kroner, tilsvarende 1,7 prosent. Veksten er i tråd med etablert praksis regnet i forhold til inntektsnivået i 2013 slik det ble anslått i Revidert nasjonal­budsjett 2013.

 Tabell 1: Nøkkeltall for statsbudsjettet. Mrd. kroner, prosent og prosentpoeng

 

Nasjonal­­budsjettet 2014

Endring

Anslag nå

Strukturelt, oljekorrigert underskudd, mrd. kroner

135,1

3,9

139,0

Oljekorrigert underskudd, mrd. kroner

133,1

4,4

137,5

Forventet realavkastning (4%-banen), mrd. kroner

189,2

5,4

194,5

Avstand til 4%-banen, mrd. kroner

-54,0

-1,5

-55,5

Strukturelt, oljekorrigert underskudd i prosent av fondskapitalen

2,9

0,0

2,9

Budsjettimpuls, prosentenheter1

0,3

0,2

0,5

Reell, underliggende utgiftsvekst, prosent

2,5

-0,1

2,4

Overskudd i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond, mrd. kroner

327,6

-3,1

324,6

1) Endring i strukturelt, oljekorrigert underskudd som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge.
Kilde: Finansdepartementet.