Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

NOKUS

Regjeringen Stoltenberg II foreslo å redusere skatten for deltakere i norsk-kontrollerte selskaper mv. hjemmehørende i lavskatteland (NOKUS). Reduksjonen skulle tilsvare skattereduksjonen for aksjeselskap.

Forslaget fremmet av regjeringen Stoltenberg II trekkes. Bakgrunnen for dette er at Regjeringen foreslår en mer generell reduksjon av skattesatsen på alminnelig inntekt. Se omtale i Prop. 1 LS (2013-2014) punkt 5.4 og Prop. 1 LS (2013-2014) Tillegg 1 punkt 3.1.

Regjeringen Stoltenberg II foreslo også justeringer i NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av norske personlige deltakere. Justeringen sikrer at fritaksmetoden får tilsvarende anvendelse når personlige deltakere lignes for NOKUS-selskapets inntekt. Det gir en mer prinsipielt riktig beskatning av selskapets inntekt, uavhengig av om deltakeren er et selskap eller en person.

Forslaget fremmet av regjeringen Stoltenberg II opprettholdes. Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2013-2014) kapittel 14.