Budsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Veg

Sammenliknet med Gul bok 2014 øker Regjeringen forslaget til bevilgning til vegformål på Samferdselsdepartementets budsjett med om lag 1 406 millioner kroner.

Forslaget er fordelt slik:

  • 400 millioner kroner til drift og vedlikehold av riksveger. Av dette skal 100 millioner kroner brukes til dekkelegging, slik at det i 2014 til sammen benyttes 1,1 milliarder kroner til formålet. Forslaget innebærer at vedlikeholdsetterslepet på dette området ikke vil øke. Resterende 300 millioner kroner skal benyttes til vedlikehold av tunneler.
  • 946 millioner kroner av forslaget gjelder økte bevilgninger til investeringer på riksvegnettet. Av dette skal 500 millioner kroner brukes til fornyingstiltak, i hovedsak oppgradering av tunneler og til arbeid på strekninger med stort behov for fornying. Videre foreslår Regjeringen at midlene blant annet benyttes til prosjektet E16 Varpe bru – Smedalsosen i Oppland og Sogn og Fjordane og til forberedende arbeid på prosjektet E134 Seljord – Åmot i Telemark. Innenfor økningen i bevilgningsforslaget til riksveginvesteringer er det også lagt til grunn 220 millioner kroner til flere mindre investeringer innenfor programområdene, blant annet gang- og sykkelveger og miljø- og trafikksikkerhetstiltak. Det foreslås også 141 millioner kroner til planlegging for å kunne følge opp investeringsprogrammet i Nasjonal transportplan 2014-2023.
  • Nærmere 60 millioner kroner til ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene.

Se også pressemelding fra Samferdselsdepartementet.