Tiltak for grønn omstilling

Regjeringen satser i tiltakspakken på fremtidsrettede og langsiktige miljøtiltak som samtidig bidrar til å få flere i arbeid på kort sikt. Blant annet bevilges det 1,2 milliarder kroner til energieffektivisering av nybygg og 1,3 milliarder kroner til utbygging og forbedring av jernbanenettet. Nedenfor kan du lese mer om miljøprofilen i Regjeringens tiltakspakke.

Sterk vekst i jernbanebevilgningene
Det er foreslått en økning på 1,3 milliarder kroner til drift, vedlikehold og utbygging av jernbanenettet. Dette vil gi et bedre og mer punktlig jernbanetilbud for folk og næringsliv. Med denne økningen vil jernbaneformål få 2,6 milliarder kroner mer i 2009 enn i 2008. Et jernbanebudsjett på over 10 milliarder kroner varsler en ny tid for jernbanen og gjør det mulig å få til nødvendig opprusting av jernbanen.

Gang- og sykkelveger
Regjeringen foreslår 500 millioner kroner til bygging av gang- og sykkelveger. Det er dermed satt av en milliard kroner til gang – og sykkelveger for 2009, noe som vil styrke trafikksikkerheten, og legge forholdene bedre til rette for miljøvennlig ferdsel for gående og syklende.

Elektrifisering av transportsektoren
Regjeringen foreslår 50 millioner kroner til utbygging av ladestasjoner for elbiler og plugg-inn-hybrider. Med en kostnadsramme på om lag 10 000 kroner per stasjon, vil det gi 5 000 nye ladestasjoner. Elektrifisering av transportsektoren er viktig for å redusere klimagassutslippene og andre utslipp. I Norge ligger forholdene godt til rette for å utnytte elektrisitet som drivstoff, fordi så å si hele elektrisitetsproduksjonen i Norge er basert på fornybare kilder. Ordningen med ladestasjoner for elbil skal administreres av miljøprosjektet Transnova, og kommer i tillegg til de 50 millioner kronene som ble bevilget i statsbudsjettet for 2009.

Satsing på miljøvennlig energi
Regjeringen ønsker å styrke omleggingen av energibruk og energiproduksjon i en miljøvennlig retning og foreslår å øke overføringene til Energifondet med 1,2 milliarder kroner. Energifondet forvaltes av Enova SF. Fondets samlede inntekter i 2009 vil etter dette være om lag 2,5 milliarder kroner. Satsingen er i tråd med klimaforliket og miljø- og fordelingsprofilen i Soria Moria-erklæringen. Den økte innsatsen retter seg særlig mot utbygging av fornybare oppvarmingsløsninger, energieffektive løsninger i industri, bygg og anlegg og vindkraftutbygging. Den økte satsingen vil derfor særlig bidra til å skape økt etterspørsel etter energieffektive og miljøvennlige løsninger og arbeidsplasser innen bygg og anlegg.

Miljøvennlige bygninger: Arbeid og miljø
Det er et mål for regjeringen å redusere energibruken i nye og eksisterende bygg. Regjeringen fremmer i tiltakspakken en lang rekke tiltak som skal stimulere sysselsettingen i byggenæringen og samtidig resultere i at bygningsmassen får en mer bærekraftig kvalitet. Alle offentlige byggeprosjekter i tiltakspakken skal fortrinnsvis bygges i samsvar med nye krav til energibruk i bygg fastsatt i teknisk forskrift til plan og bygningsloven, og som blir obligatorisk fra første august 2009. På den måten vil man sikre at det etableres energieffektive løsninger og fornybare varmeløsninger. Selv i prosjekter som har kommet langt i planleggingen er det mulig å foreta mindre endringer som kan gi stor uttelling for et bærekraftig resultat uten at dette forsinker prosjektene. Eksempler på miljøvennlige løsninger det legges opp til er varmepumper, nær- og fjernvarme, solfangere, biokjel, pelletskaminer og vedovner. Et konkret eksempel er bevilgning på 116 millioner kroner av totalt 740 millioner kroner til Statsbygg som blant annet skal benyttes til å bytte til mer energisparende og miljøvennlige oppvarmingsanlegg, slik som biobrenselanlegg, vannbåren varme og utskifting av oljefyr.

Styrket satsing på bioenergi
Regjeringen vil styrke satsingen på bioenergi med 50 millioner kroner. Formålet er å stimulere til økt bærekraftig uttak, oppsamling og produksjon av skogsflis til energiformål. Råstoff fra skogen er en hovedkilde til bioenergi og har en nøkkelrolle for å nå regjeringens mål om økt utbygging av bioenergi med 14 TWh innen 2020. Bioenergi kan redusere utslipp av klimagassen CO2 betydelig ved å erstatte fossile energibærere som for eksempel fyringsolje. Tiltakene har både god sysselsettingseffekt og en klar distriktsprofil.

"Klimaløftet" skal styrke informasjonen om ENØK-tiltak
Regjeringen skal sette i gang en nasjonal dugnad i husholdningene. Målet er å øke bevisstheten og interessen for energisparing og bruk av fornybar energi. Enova skal ha hovedansvaret for dugnaden samtidig som Regjeringens klimakampanje Klimaløftet styrkes med 10 millioner i 2009. Kampanjen skal øke klimaengasjementet i befolkningen.  

Økt bevilgning til testsenter for CO2-håndtering på Mongstad
Kampen mot klimaendringer og utfordringene knyttet til å dekke verdens energibehov er bakgrunnen for regjeringens satsing på fangst og lagring av CO2. I proposisjonen om tiltakspakken foreslås det å øke bevilgningen som er avsatt til investering i teknologisenteret for CO2-håndtering på Mongstad med 962 millioner kroner, fra 920 til 1 882 millioner kroner for 2009. Investeringsbeslutningen vil medføre oppstart av et stort utbyggingsprosjekt på Mongstad hvor det vil være behov for betydelig arbeidskraft. 

Klimaforskning
Regjeringen foreslår å bevilge 75 ekstra millioner kroner til klimaforskning gjennom Norges Forskningsråd. Tiltaket skal rettes mot fornybar energi og spesielt mot utvikling av havvindmøller.

Næringslivsrettet satsing på forskning
Regjeringen bevilger over 230 millioner kroner til økt satsing på forskning og utvikling spesielt rettet mot næringslivet vil bidra til å utvikle et nyskapende og bærekraftig næringsliv. Noen eksempler er:

  • 23 millioner kroner til opprettelse av om lag 60 nye stipendiatstillinger øremerket matematisk naturvitenskapelige og teknologiske fag i 2009
  • 25 millioner kroner til nærings-Ph.D.-ordningen
  • 75 millioner kroner i 2009 knyttet til Brukerstyrt innovasjonsarena
  • 65 millioner kroner til ordningen med forsknings- og utviklingskontrakter
  • 38 millioner kroner til vedlikehold, oppgradering og ombygging av havforskningsinstituttets forskningsinfrastruktur
  • 20 millioner til trebasert innovasjonsprogram

Miljøtiltak i Groruddalen
Miljøutfordringene i Groruddalen ivaretas også i tiltakspakken, og det foreslås 30 millioner kroner til å rydde opp i næringsområder og bedre tilgjengeligheten til miljøvennlig transport og grønne områder. Sammenhengende tur- og sykkelvei fra Vestli/Stovner til Oslo sentrum skal så langt mulig gjøres ferdig i år.

Tiltak og skjøtsel av friluftsområder, nasjonalparker og andre verneområder
Det er et stort behov for tilrettelegging og skjøtsel av friluftsområder. Det skal iverksettes opparbeidingstiltak som styrker allmennhetens tilgjengelighet til og bruk av badeplasser og turområder. Utarbeidede forvaltningsplaner viser størst behov i strandområdene fra Østfold til Hordaland, men er også aktuelt ellers i landet. Det vil også bli gjennomført tilretteleggingstiltak i forbindelse med nasjonalparker og andre verneområder. I mange verneområder er det generelt stort behov for skjøtseltiltak for å ta vare på de naturfaglige/biologiske verneverdiene. Til sammen vil regjeringen bruke 87 millioner kroner til disse formålene.

Sette i stand, vedlikeholde og brannsikre kulturminner
76 millioner kroner skal gå til å sette i stand og vedlikeholde vernverdige og fredete bygninger i alle landsdeler. De tekniske og industrielle kulturminnene og fartøyvernsentrene får 35 millioner kroner og fartøyvernet 10 millioner kroner. Videre skal regjeringen bruke 77 millioner kroner ekstra til brannsikringstiltak i tette trehusmiljøer, i middelalderkirker og andre særlig verneverdige kirker. Innsatsen for tilrettelegging og vedlikehold av ruiner, bergkunst og arkeologiske kulturminner økes med 25 millioner kroner. Det skal legges vekt på universell utforming. Tiltakene vil bidra til økt sysselsetting i en rekke av håndverksfagene innenfor bygg- og anleggssektoren og blant arkitekter.