Tiltakspakken på 1-2-3

Hovedtrekk i Regjeringens tiltakspakke

 

Regjeringen legger fram tiltak for 20 milliarder kroner:

 • 16¾ milliarder kroner i økte utgifter
 • 3¼ milliarder kroner i skattelette

Anslagsendringer i budsjettet gjør at den samlede budsjett-stimulansen blir på 27 milliarder kroner i forhold til vedtatt budsjett. I tillegg: Utvidelse av låne-, garanti- og investeringsrammer på i alt 8 milliarder kroner.


 

Sentrale hensyn i utformingen av tiltakspakken

 

 • Tiltakene må virke raskt på arbeidsmarkedet
 • Tiltakene må være målrettede
 • Tiltakene må være midlertidige
 • Tiltakene skal styrke Regjeringens politikk for miljø og fordeling

Hovedvekten i pakken er på utgiftssiden i statsbudsjettet, men det er også målrettede skattetiltak for næringslivet.


 

Grønn profil på tiltakspakken

 

 • Tiltak for energieffektivisering på 1 200 millioner kroner
 • Naturforvaltning, kulturminnevern mv. på 340 millioner kroner
 • Testanlegg på Mongstad (anslag) på 962 millioner kroner
 • Miljøforskning - havvindmøller  på 75 millioner kroner  
 • Ladestasjoner for el-biler på 50 millioner kroner
 • Bioenergi på 50 millioner kroner
 • Gang- og sykkelveier på 500 millioner kroner
 • Jernbanesatsing på 1 301 millioner kroner
 • Strengere energikrav


 

Tiltak i kommunesektoren

 

 • Samlet inntektsøkning 6,4 milliarder kroner
  • Ekstraordinært vedlikeholdstilskudd 4,0 milliarder kroner
  • Økte frie inntekter  (inkl. merverdiavgiftskompensasjon) 2,0 milliarder kroner
  • 1 500 flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger 157 millioner kroner
  • Økt tilskudd til lærlinger 185 millioner kroner
  • Digital fornying 60 millioner kroner
  • Økt rentekompensasjon 42 millioner kroner

 

 • Kommunene kompenseres for lavere skatteinntekter (1,2 milliarder kroner)
 • Investeringsrammen for skole- og svømmeanlegg økes med 1,0 milliarder kroner
 • Investeringsrammen for kirkebygg økes med  0,4 milliarder kroner
 • Tilsagnsrammen for investeringer i omsorgsboliger og sykehjemsplasser økes med 0,6 milliarder kroner


 

Samferdselstiltak

 

Nye tiltak til 3,8 milliarder kroner.

 • Riksveginvesteringer 1,5 milliarder kroner
 • Drift og vedlikehold av riksveger 0,8 milliarder kroner
 • Drift og vedlikehold av jernbanen 0,8 milliarder kroner
 • Investeringer i jernbanen 0,5 milliarder kroner
 • Kystverket 150 millioner kroner


 

Kompetanse og arbeidsliv

 

 • Innovasjon Norge – tilskudd og tapsfond 320 millioner kroner
  • Innovasjonslåneordningen (+600 millioner kroner)
  • Garantiordningen (+280 millioner kroner)
 • Innovasjon Norge – nytt etablererstipend 150 millioner kroner
 • Innovasjon Norge – FoU-kontrakter 65 millioner kroner
 • Innovasjon Norge – Marint innovasjonsprogram 20 millioner kroner
 • GIEKs u-landsordning 150 millioner kroner
  • Lånerammen økes med 1 050 millioner kroner
 • Argentum 2 246 millioner kroner
  • Økt egenkapital (2 milliarder kroner)
  • Staten tar ikke ut utbytte (246 millioner kroner)
 • Økt tilskudd til lærlinger 195 millioner kroner
 • Brukerstyrt innovasjonsarena 75 millioner kroner
 • Miljøforskning - havvindmøller 75 millioner kroner
 • Stipendiatstillinger (nærings-PhD og MNT-fag) 48 millioner kroner
 • IKT-tiltak 100 millioner kroner
 • Basiskompetanse i arbeidslivet 20 millioner kroner
 • Ny sjanse 15 millioner kroner
 • Trebasert innovasjonsprogram 20 millioner kroner
 • Skattefunnordningen utvides

 

Byggeprosjekter og andre tiltak

 

Tiltak til 2,8 milliarder kroner.

 • Ekstraordinært vedlikehold i helseforetakene 1 000 millioner kroner
 • Vedlikehold og nybygg i universiteter og høyskoler 470 millioner kroner
 • Vedlikehold, prosjektering mv. i Statsbygg 463 millioner kroner
 • Tilskudd til utleieboliger 250 millioner kroner
 • Tilskudd til idrettsanlegg 250 millioner kroner
 • Vedlikehold av nasjonale festningsverk 88 millioner kroner
 • Museer og kulturbygg 78 millioner kroner
 • Studentboliger 75 millioner kroner
 • Andre tiltak 154 millioner kroner

Utlånsrammen i Husbanken økes med 2 milliarder kroner.


 

Målrettede skattetiltak ovenfor næringslivet

 

 • Få utbetalt skatteverdi av underskudd (opptil 5 millioner kroner) i 2008 og 2009 mot overskudd to foregående år
 • Demper nedgangen ved å tilføre selskapene likviditet
 • Motsvares av økt skatt når selskapet igjen går med overskudd (mindre underskudd til fremføring)
 • Målrettet mot de som rammes hardest
  • Må ha gått med overskudd før, og ha underskudd nå
  • Større underskudd – større utbetaling
 • Bokført provenytap på 3¼ mrd. kroner i 2009
 • Samlet likviditetstilførsel i 2009 og 2010 på minst 7 milliarder kroner
 • Samlet utbetaling i 2009 og 2010 på opptil 2,8 millioner kroner per selskap