Fylkesoversikt

Se tiltak for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Akershus

FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

Tiltakspakken for å stimulere den økonomiske aktiviteten i kommunesektoren.

Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner og fylkeskommuner
Det foreslås bevilget et øremerket tilskudd til kommunesektoren på 4 milliarder kroner over kap. 576 post 60 til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. Formålet med tilskuddet er å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet i kommunesektoren. Tilskuddet vil ha positive effekter for sysselsettingen innen bygg og anlegg. Tilskuddet fordeles med 3 200 millioner kroner på kommunene og 800 millioner kroner på fylkeskommunene (80/20 pst. fordeling), og fordeles med et likt kronebeløp per innbygger.

Tilskuddet er et engangstilskudd for 2009. Midlene må brukes på prosjekter som settes i gang i 2009. Kommunene og fylkeskommunene må utforme og dimensjonere sine tiltak i tråd med denne forutsetningen, og i etterkant rapportere om bruken av tilskuddet til fylkesmannen.

Kommunesektorens frie inntekter
Kommunesektorens frie inntekter foreslås økt med 1,2 milliarder I tillegg kommer 0,8 milliarder kroner i økt merverdiavgiftskompensasjon knyttet til kjøp av varer og tjenester som følge av tiltakspakken (kap.1632, post 61 på Finansdepartementets budsjett).

Økningen i frie inntekter på 1,2 milliarder kroner gis som økt rammeoverføring, med 960 millioner kroner til kommunene og 240 millioner kroner til fylkeskommunene (80/20 pst. fordeling). Midlene gis primært for å bedre sektorens finansielle stilling, men vil også dekke økte rente- og avdragsutgifter som følge av at investeringsrammene for tilskuddsordningene for skolebygg, svømmeanlegg, for kirkebygg, for omsorgsboliger og sykehjemsplasser er utvidet for 2009. Den økte rammeoverføringen på 1,2 milliarder kroner fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Kompensasjon for forventet skattesvikt
På bakgrunn av ny informasjon er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2009 nedjustert. På den annen side bidrar lavere lønns- og prisvekst til at kostnadsveksten blir lavere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2009. Netto anslås dette å redusere kommunesektorens inntekter med 1,2 milliarder kroner. Regjeringen foreslår at innbyggertilskuddet for 2009 økes tilsvarende for å kompensere kommunesektoren for nettoeffekten av lavere skatteinntekter og lavere kostnadsvekst. Kompensasjonen foreslås fordelt med 1 010 millioner kr på kommunene og 190 millioner kroner på fylkeskommunene. Kompensasjonen gis gjennom økte rammeoverføringer og fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Midlertidig økning av lærlingtilskuddet
Det foreslås å øke fylkeskommunenes ramme med 185 millioner kroner, slik at tilskuddet som utbetales i 2009 til bedrifter som har lærlinger og lærekandidater, kan økes. Formålet med tiltaket er å bidra til å opprettholde antall læreplasser. Tallet på løpende kontrakter er om lag 38 000. Økningen i rammen innebærer at utbetalingen i 2009 økes med 4 865 kroner per kontrakt. Tilskuddet fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Nøkkeltall for kommunene i Akershus fylke:

 • Kommunene i Akershus får 351 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 98 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 449 millioner kroner (kolonne 3 i vedlagte tabell).
 • Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 103 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).
 • Som en følge av tiltakspakken er det I tillegg beregnet en merverdiavgiftskompensasjon for fylkeskommunen og kommunene i Akershus fylke på om lag 88 millioner kroner.

 

Kommune

Vedlikeholds-

tilskudd fordelt etter innb.tall

(1000 kr)

Frie inntekter etter kostnadsnøkkelen

(1000 kr)

Sum av kolonne 1-2

(1000 kr)

Skattekomp. fordelt etter kostnadsnøkkelen

(1000 kr)

1

2

3

4

0211 Vestby

9 348

2 512

11 860

2 642

0213 Ski

18 515

5 056

23 571

5 319

0214 Ås

10 439

2 859

13 298

3 008

0215 Frogn

9 615

2 720

12 335

2 862

0216 Nesodden

11 418

3 179

14 597

3 345

0217 Oppegård

16 379

4 486

20 865

4 720

0219 Bærum

73 148

21 302

94 450

22 412

0220 Asker

35 838

10 012

45 850

10 534

0221 Aurskog-Høland

9 492

2 842

12 334

2 990

0226 Sørum

9 811

2 698

12 509

2 838

0227 Fet

6 774

1 832

8 606

1 927

0228 Rælingen

10 277

2 597

12 874

2 732

0229 Enebakk

6 768

1 866

8 633

1 963

0230 Lørenskog

21 540

5 696

27 235

5 992

0231 Skedsmo

31 068

8 390

39 458

8 827

0233 Nittedal

13 697

3 778

17 475

3 975

0234 Gjerdrum

3 702

1 068

4 769

1 123

0235 Ullensaker

18 585

4 879

23 463

5 133

0236 Nes

12 493

3 681

16 174

3 872

0237 Eidsvoll

13 500

3 885

17 385

4 088

0238 Nannestad           

7 190

2 086

9 276

2 194

0239 Hurdal

1 750

612

2 362

644

Akershus

351 345

98 035

449 380

103 141

 

Nøkkeltall for Akershus fylkeskommune:

 • Akershus fylkeskommune får 87,8 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 23,6 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Det blir også gitt 18,2 millioner kroner i økt lærlingtilskudd (kolonne 3 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 129,6 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).
 • Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 18,7 millioner kroner (kolonne 5 i vedlagte tabell).

 

Vedlikeholds-

tilskudd fordelt etter innb.tall

(1000 kr)

Frie inntekter etter kostnads-nøkkelen

(1000 kr)

Lærlingtilskudd etter kostnads-nøkkelen

(1000 kr)

Sum av kolonne 1-3

(1000 kr)

Skattekomp. fordelt etter kostnadsnøkkelen

(1000 kr)

1

2

3

4

5

Akershus

87 836

23 598

18 190

129 624

18 681

 

 • Innenfor den økte investeringsbevilgningen til Jernbaneverket er det satt av om lag 30 millioner kroner til framskyndet planlegging av strekningen Eidsvoll-Hamar på Dovrebanen.
 • Innenfor den foreslåtte økningen i drifts- og vedlikeholdsbevilgningen til jernbanenettet er det avsatt 58 millioner kroner til Akershus. 23 millioner kroner skal gå til fornying av stasjoner og plattformer, 10 millioner kroner til anlegg for publikumsinformasjon og 8 millioner kroner til opprydning, gjerding og opprustning av parkeringsarealer og bygninger på Kongsvingerbanen. Videre er 5 millioner kroner satt av til skogrydding langs Kongsvingerbanen, 8 millioner kroner til Norsk jernbaneskole, 2 millioner kroner til skinnesliping og 2 millioner til utbedring av signalanlegg.
 • Regjeringen foreslår å sette av 10,2 millioner kroner til ulike trafikksikkerhetstiltak på veg i Akershus, blant annet til rydding av vegetasjon.
 • Til utbedringstiltak er det satt av 5 millioner kroner til støyvoll ved Kjul på riksveg 4, og til gang- og sykkelveg 19 millioner kroner, fordelt med 6 millioner kroner til ulike gang- og sykkelvegtiltak, 7,5 millioner kroner til Miljøgate Maura (Rv 120) og 5,5 millioner kroner til prosjekt ved Sagdalen (Rv 159).
 • Vedlikehold Blaker Skanse for 4,5 millioner.
 • Vedlikehold Eidsvoll 3,7 millioner.
 • Den vedtatte sammenslåingen av Universitetet for Miljø og biovitenskap og Veterinærhøyskolen skal prosjekteres for 15 millioner kroner.
 • På Skaugum skal det gjennomføres vedlikeholdsarbeider for 12,6 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 7,8 millioner kroner til sikringstiltak på Oscarsborg festning.
 • Regjeringen foreslår å etablere fem stipendiatstillinger øremerket MNT-fag (matematisk, naturvitenskapelige og teknologiske fag) til Universitetet for miljø og biovitenskap.
 • Istandsetting og vedlikehold av fredete og verneverdige bygninger og anlegg i Ullensaker kommune, herunder Hovin skrivergård.
 • Istandsetting og vedlikehold av fredete og verneverdige bygninger og anlegg i Fet kommune, herunder Gan gård.

Til toppen