Fylkesoversikt

Se tiltak for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Aust-Agder

FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

Tiltakspakken for å stimulere den økonomiske aktiviteten i kommunesektoren

Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner og fylkeskommuner
Det foreslås bevilget et øremerket tilskudd til kommunesektoren på 4 milliarder kroner over kap. 576 post 60 til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. Formålet med tilskuddet er å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet i kommunesektoren. Tilskuddet vil ha positive effekter for sysselsettingen innen bygg og anlegg. Tilskuddet fordeles med 3 200 millioner kroner på kommunene og 800 millioner kroner på fylkeskommunene (80/20 prosent fordeling), og fordeles med et likt kronebeløp per innbygger.

Tilskuddet er et engangstilskudd for 2009. Midlene må brukes på prosjekter som settes i gang i 2009. Kommunene og fylkeskommunene må utforme og dimensjonere sine tiltak i tråd med denne forutsetningen, og i etterkant rapportere om bruken av tilskuddet til fylkesmannen.

Kommunesektorens frie inntekter

Kommunesektorens frie inntekter foreslås økt med 1,2 milliarder I tillegg kommer 0,8 milliarder kroner i økt merverdiavgiftskompensasjon knyttet til kjøp av varer og tjenester som følge av tiltakspakken (kap.1632, post 61 på Finansdepartementets budsjett).

 

Økningen i frie inntekter på 1,2 milliarder kroner gis som økt rammeoverføring, med 960 millioner kroner til kommunene og 240 millioner kroner til fylkeskommunene (80/20 prosent fordeling). Midlene gis primært for å bedre sektorens finansielle stilling, men vil også dekke økte rente- og avdragsutgifter som følge av at investeringsrammene for tilskuddsordningene for skolebygg, svømmeanlegg, for kirkebygg, for omsorgsboliger og sykehjemsplasser er utvidet for 2009. Den økte rammeoverføringen på 1,2 milliarder kroner fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Kompensasjon for forventet skattesvikt

På bakgrunn av ny informasjon er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2009 nedjustert. På den annen side bidrar lavere lønns- og prisvekst til at kostnadsveksten blir lavere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2009. Netto anslås dette å redusere kommunesektorens inntekter med 1,2 milliarder kroner. Regjeringen foreslår at innbyggertilskuddet for 2009 økes tilsvarende for å kompensere kommunesektoren for nettoeffekten av lavere skatteinntekter og lavere kostnadsvekst. Kompensasjonen foreslås fordelt med 1 010 millioner kroner på kommunene og 190 millioner kroner på fylkeskommunene. Kompensasjonen gis gjennom økte rammeoverføringer og fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

 

Midlertidig økning av lærlingtilskuddet

Det foreslås å øke fylkeskommunenes ramme med 185 millioner kroner, slik at tilskuddet som utbetales i 2009 til bedrifter som har lærlinger og lærekandidater, kan økes. Formålet med tiltaket er å bidra til å opprettholde antall læreplasser. Tallet på løpende kontrakter er om lag 38 000. Økningen i rammen innebærer at utbetalingen i 2009 økes med 4 865 kroner per kontrakt. Tilskuddet fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

 

Nøkkeltall for kommunene i Aust-Agder fylke:

 • Kommunene i Aust-Agder får 71,7 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 22,2 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 93,9 millioner kroner (kolonne 3 i vedlagte tabell).
 • Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 23,3 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).
 • Som en følge av tiltakspakken er det i tillegg beregnet en økning i merverdiavgiftskompensasjon for fylkeskommunen og kommunene i Aust-Agder fylke på om lag 17,9 millioner kroner.

 

Kommune

Vedlikeholdstilskudd fordelt etter innb.tall

(1000 kr)

Frie inntekter etter kostnadsnøkkelen

(1000 kr)

Sum av kolonne 1 og 2

(1000 kr)

Skattekomp. fordelt etter Kostnadsnøkkelen

(1000 kr)

1

2

3

4

0901 Risør

4 625

1 548

6 173

1 629

0904 Grimstad

13 400

3 826

17 225

4 025

0906 Arendal

27 544

8 094

35 638

8 516

0911 Gjerstad

1 691

629

2 320

661

0912 Vegårshei

1 265

454

1 719

478

0914 Tvedestrand  

3 980

1 273

5 253

1 340

0919 Froland

3 272

996

4 268

1 047

0926 Lillesand

6 230

1 852

8 082

1 948

0928 Birkenes

3 075

966

4 041

1 016

0929 Åmli

1 226

507

1 733

534

0935 Iveland

816

316

1 132

332

0937 Evje og Hornnes

2 248

720

2 968

758

0938 Bygland

831

361

1 192

380

0940 Valle

884

378

1 262

397

0941 Bykle

623

238

861

250

Aust-Agder

71 709

22 158

93 867

23 312

 

Nøkkeltall for Aust-Agder fylkeskommune:

 • Aust-Agder fylkeskommune får 17,9 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 5,8 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Det blir også gitt 4,5 millioner kroner i økt lærlingtilskudd (kolonne 3 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 28,2 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).
 • Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 4,6 millioner kroner (kolonne 5 i vedlagte tabell).

 

Vedlikeholds-tilskudd fordelt etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter etter kostnads-nøkkelen
(1000 kr)

Lærlingtilskudd etter kostnads-nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne 1-3

(1000 kr)

Skattekomp.fordelt etter kostnadsnøkkelen

(1000 kr)

                

1

2

3

4

5

Aust-Agder

17 927

5 822

4 488

28 237

4 609

 

 • Innenfor den foreslåtte økningen i drifts- og vedlikeholdsbevilgningen til jernbanenettet er det avsatt 7 millioner kroner til Aust-Agder. Til økt inntak av lærlinger er det foreslått 2 millioner kroner. En halv million kroner er satt av til utbedring av signalanlegg, 2,5 millioner kroner er foreslått til fornying av stasjoner og plattformer og 2 millioner kroner er satt av til ulike fornyelsestiltak på Sørlandsbanen.
 • 10 millioner kroner er foreslått bevilget til vegprosjektet riksveg 9 Tveit – Langeid. Bevilgningen vil sikre anleggsstart på strekningen i løpet av høsten 2009. Den foreslåtte bevilgningen har sammenheng med tilsagn fra lokalt hold om å bidra med konsesjonskraftmidler til utbyggingen. Videre utbygging av gjenstående strekninger på riksveg 9 vil bli vurdert i arbeidet med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010 - 2019.
 • Regjeringen foreslår å sette av 23 millioner kroner til gang- og sykkelveg-tiltak i Aust-Agder, fordelt med 2 millioner kroner til prosjekt ved Krøgenes – Tromsøybrua (Rv 409), 10 millioner kroner til prosjekt ved Strømmen – His – Utnes (Rv 420), 10 millioner kroner til prosjekt ved Goderstad – Skålandsvegen (E18) og 1 million kroner til Sykkelby Grimstad.
 • Til trafikksikkerhetstiltak på veg er det satt av 20 millioner kroner til midtrekkverk på strekningen Rannekleiv – Temse (E18).
 • Til rassikring er det satt av 5,5 millioner kroner, fordelt med 1,5 millioner kroner til tiltak i Sandfløddtunnelen (Rv 9) og 4 millioner kroner til tiltak i Byklestigtunnelen (Rv 9). 18 millioner kroner er satt av til utbedringstiltak i form av forsterking ved Fennefoss bru (Rv 9).
 • Regjeringen foreslår til sammen 38 millioner kroner til vedlikehold, oppgradering og ombygging av Havforskningsinstituttets forskningsinfrastruktur. I den forbindelse foreslås det å tildele midler til oppdaterte og hensiktsmessige kontor-, laboratorie- og forsøksfasiliteter i Akvariebygget ved Havforskningsinstituttets forsøksstasjon i Flødevigen. Bygget har i dag et stort vedlikeholdsbehov og en ombygging vil gjøre Havforskningsinstituttet i stand til å tilby hensiktsmessige arbeidslokaler som tilfredsstiller dagens krav til sikkerhet og arbeidsmiljø.
 • Vedlikehold ved Universitetet i Agder (Dømmesmoen, Arendal), 3,5 millioner kroner.
 • Istandsetting og vedlikehold av tekniske- og industrielle kulturminner og fartøy i Tvedestrand kommune, herunder Nes Jernverk.

Til toppen