Fylkesoversikt

Se tiltak for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Buskerud

FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

Tiltakspakken for å stimulere den økonomiske aktiviteten i kommunesektoren

Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner og fylkeskommuner
Det foreslås bevilget et øremerket tilskudd til kommunesektoren på 4 milliarder kroner over kap. 576 post 60 til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. Formålet med tilskuddet er å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet i kommunesektoren. Tilskuddet vil ha positive effekter for sysselsettingen innen bygg og anlegg. Tilskuddet fordeles med 3 200 millioner kroner på kommunene og 800 millioner kroner på fylkeskommunene (80/20 prosent fordeling), og fordeles med et likt kronebeløp per innbygger.

Tilskuddet er et engangstilskudd for 2009. Midlene må brukes på prosjekter som settes i gang i 2009. Kommunene og fylkeskommunene må utforme og dimensjonere sine tiltak i tråd med denne forutsetningen, og i etterkant rapportere om bruken av tilskuddet til fylkesmannen.

Kommunesektorens frie inntekter
Kommunesektorens frie inntekter foreslås økt med 1,2 milliarder I tillegg kommer 0,8 milliarder kroner i økt merverdiavgiftskompensasjon knyttet til kjøp av varer og tjenester som følge av tiltakspakken (kap.1632, post 61 på Finansdepartementets budsjett).

Økningen i frie inntekter på 1,2 milliarder kroner gis som økt rammeoverføring, med 960 millioner kroner til kommunene og 240 millioner kroner til fylkeskommunene (80/20 prosent fordeling). Midlene gis primært for å bedre sektorens finansielle stilling, men vil også dekke økte rente- og avdragsutgifter som følge av at investeringsrammene for tilskuddsordningene for skolebygg, svømmeanlegg, for kirkebygg, for omsorgsboliger og sykehjemsplasser er utvidet for 2009. Den økte rammeoverføringen på 1,2 milliarder kroner fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Kompensasjon for forventet skattesvikt
På bakgrunn av ny informasjon er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2009 nedjustert. På den annen side bidrar lavere lønns- og prisvekst til at kostnadsveksten blir lavere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2009. Netto anslås dette å redusere kommunesektorens inntekter med 1,2 milliarder kroner. Regjeringen foreslår at innbyggertilskuddet for 2009 økes tilsvarende for å kompensere kommunesektoren for nettoeffekten av lavere skatteinntekter og lavere kostnadsvekst. Kompensasjonen foreslås fordelt med 1 010 millioner kroner på kommunene og 190 millioner kroner på fylkeskommunene. Kompensasjonen gis gjennom økte rammeoverføringer og fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Midlertidig økning av lærlingtilskuddet
Det foreslås å øke fylkeskommunenes ramme med 185 millioner kroner, slik at tilskuddet som utbetales i 2009 til bedrifter som har lærlinger og lærekandidater, kan økes. Formålet med tiltaket er å bidra til å opprettholde antall læreplasser. Tallet på løpende kontrakter er om lag 38 000. Økningen i rammen innebærer at utbetalingen i 2009 økes med 4 865 kroner per kontrakt. Tilskuddet fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Nøkkeltall for kommunene i Buskerud fylke:

 • Kommunene i Buskerud får 169,8 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 50,9 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 220,7 millioner kroner (kolonne 3 i vedlagte tabell).
 • Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 53,5 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).
 • Som en følge av tiltakspakken er det i tillegg beregnet en økning i merverdiavgiftskompensasjon for fylkeskommunen og kommunene i Buskerud fylke på om lag 42,5 millioner kroner.

 

Kommune

Vedlikeholdstilskudd fordelt etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter etter kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne 1 og 2
(1000 kr)

Skattekomp. fordelt etter Kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

1

2

3

4

0602 Drammen    

40 872

11 617

52 490

12 222

0604 Kongsberg

16 212

4 862

21 074

5 115

0605 Ringerike

19 184

5 791

24 975

6 093

0612 Hole

3 861

1 088

4 949

1 145

0615 Flå

678

300

978

315

0616 Nes

2 320

810

3 130

852

0617 Gol

2 995

1 035

4 031

1 089

0618 Hemsedal

1 322

445

1 766

468

0619 Ål

3 154

1 131

4 285

1 190

0620 Hol

2 976

967

3 942

1 017

0621 Sigdal

2 368

856

3 224

900

0622 Krødsherad

1 420

498

1 918

524

0623 Modum

8 558

2 640

11 198

2 777

0624 Øvre Eiker

10 932

3 281

14 213

3 452

0625 Nedre Eiker

14 871

4 188

19 058

4 406

0626 Lier

15 287

4 327

19 615

4 553

0627 Røyken

12 452

3 478

15 931

3 659

0628 Hurum

6 035

1 895

7 930

1 993

0631 Flesberg

1 697

595

2 292

626

0632 Rollag

956

420

1 376

442

0633 Nore og Uvdal

1 686

646

2 332

680

Buskerud

169 836

50 870

220 706

53 520

 

Nøkkeltall for Buskerud fylkeskommune:

 • Buskerud fylkeskommune får 42,5 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 11,4 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Det blir også gitt 8,8 millioner kroner i økt lærlingtilskudd (kolonne 3 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 62,7 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).
 • Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 9 millioner kroner (kolonne 5 i vedlagte tabell).

 

Vedlikeholds-tilskudd fordelt etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter etter kostnads-nøkkelen
(1000 kr)

Lærlingtilskudd etter kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne 1-3

(1000 kr)

Skattekomp. fordelt etter kostnadsnøkkelen

(1000 kr)

1

2

3

4

5

Buskerud

42 459

11 441

8 819

62 720

9 058

 

 • Innenfor den foreslåtte økningen i drifts- og vedlikeholdsbevilgningen til jernbanenettet er det avsatt 98 millioner kroner til Buskerud. 3 millioner kroner skal gå til økt inntak av lærlinger, og det samme beløpet er foreslått både til utbedring av signalanlegg og til fornying av stasjoner og plattformer.
 • Regjeringen foreslår å sette av 35,2 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak på veg i Buskerud. Midlene er foreslått fordelt med 6 millioner kroner til midtrekkverk ved Ryghkollen – Mjøndalen (E134), 6 millioner kroner til bred midtoppmerking ved Langebru – Damåsen (E134), 2,5 millioner kroner til midlertidig utbedring av vegkryss ved Dagslett (Rv 23), 7 millioner kroner til midtdeler i kurve på riksveg 7, 5 millioner kroner til tiltak i rundkjøring ved Gol vest (Rv 7), 4,7 millioner kroner til bred midtoppmerking ved Bjørnstad – Værpen (Rv 23) og 4 millioner kroner til tosidig viltgjerde ved Fosskollen – Kirkelinna (E18).
 • Til rassikringstiltak er det satt av 3 millioner kroner til rensking i skjæring ved Tranbykrysset (E18).
 • Regjeringen foreslår å sette av 33 millioner kroner til gang- og sykkelveg, fordelt med 18 millioner kroner til sykkelfelt i Hønengaten i Hønefoss(Rv 35), 5 millioner kroner til tiltak i Kongsberg, 5 millioner kroner til undergang ved Hallingby (E16) og 5 millioner kroner til undergang ved Nakkerud (Rv 35).
 • Vedlikehold av Drammen tinghus for 1,6 millioner kroner.
 • Vedlikehold av Statens kartverk i Hønefoss for 1,9 millioner kroner.
 • Vedlikehold av Høgskolen i Buskerud på Hønefoss for 5 millioner kroner.
 • Det er behov for å skanne pantebokarkivet ved Statens kartverk slik at dokumentene blir enklere tilgjengelig ved bestilling av tinglyste dokument. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til tinglysning med 10 millioner kroner. Tiltaket vil kreve økt bemanning ved Statens kartverk på Hønefoss i en tidsbegrenset periode og bidra til mer effektiv saksbehandling ved kartverket.
 • Regjeringen foreslår å etablere en stipendiatstilling øremerket MNT-fag til Høgskolen i Buskerud.
 • Istandsetting og vedlikehold av fredete og verneverdige bygninger og anlegg i Modum kommune, herunder Mælum gård.
 • Brannsikring av tette trehusmiljøer og kirker av kulturhistorisk verdi i Kongsberg kommune, herunder Kongsberg kirke.

Til toppen