Fylkesoversikt

Se tiltak for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Finnmark

FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

Tiltakspakken for å stimulere den økonomiske aktiviteten i kommunesektoren

Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner og fylkeskommuner
Det foreslås bevilget et øremerket tilskudd til kommunesektoren på 4 milliarder kroner over kap. 576 post 60 til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. Formålet med tilskuddet er å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet i kommunesektoren. Tilskuddet vil ha positive effekter for sysselsettingen innen bygg og anlegg. Tilskuddet fordeles med 3 200 millioner kroner på kommunene og 800 millioner kroner på fylkeskommunene (80/20 prosent fordeling), og fordeles med et likt kronebeløp per innbygger.

Tilskuddet er et engangstilskudd for 2009. Midlene må brukes på prosjekter som settes i gang i 2009. Kommunene og fylkeskommunene må utforme og dimensjonere sine tiltak i tråd med denne forutsetningen, og i etterkant rapportere om bruken av tilskuddet til fylkesmannen.

Kommunesektorens frie inntekter
Kommunesektorens frie inntekter foreslås økt med 1,2 milliarder I tillegg kommer 0,8 milliarder kroner i økt merverdiavgiftskompensasjon knyttet til kjøp av varer og tjenester som følge av tiltakspakken (kap.1632, post 61 på Finansdepartementets budsjett).

Økningen i frie inntekter på 1,2 milliarder kroner gis som økt rammeoverføring, med 960 millioner kroner til kommunene og 240 millioner kroner til fylkeskommunene (80/20 prosent fordeling). Midlene gis primært for å bedre sektorens finansielle stilling, men vil også dekke økte rente- og avdragsutgifter som følge av at investeringsrammene for tilskuddsordningene for skolebygg, svømmeanlegg, for kirkebygg, for omsorgsboliger og sykehjemsplasser er utvidet for 2009. Den økte rammeoverføringen på 1,2 milliarder kroner fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Kompensasjon for forventet skattesvikt
På bakgrunn av ny informasjon er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2009 nedjustert. På den annen side bidrar lavere lønns- og prisvekst til at kostnadsveksten blir lavere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2009. Netto anslås dette å redusere kommunesektorens inntekter med 1,2 milliarder kroner. Regjeringen foreslår at innbyggertilskuddet for 2009 økes tilsvarende for å kompensere kommunesektoren for nettoeffekten av lavere skatteinntekter og lavere kostnadsvekst. Kompensasjonen foreslås fordelt med 1 010 millioner kroner på kommunene og 190 millioner kroner på fylkeskommunene. Kompensasjonen gis gjennom økte rammeoverføringer og fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Midlertidig økning av lærlingtilskuddet
Det foreslås å øke fylkeskommunenes ramme med 185 millioner kroner, slik at tilskuddet som utbetales i 2009 til bedrifter som har lærlinger og lærekandidater, kan økes. Formålet med tiltaket er å bidra til å opprettholde antall læreplasser. Tallet på løpende kontrakter er om lag 38 000. Økningen i rammen innebærer at utbetalingen i 2009 økes med 4 865 kroner per kontrakt. Tilskuddet fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Nøkkeltall for kommunene i Finnmark fylke:
Kommunene i Finnmark får 48,7 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 15,8 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 64,4 millioner kroner (kolonne 3 i vedlagte tabell).

 • Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 16,5 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).
 • Som en følge av tiltakspakken er det i tillegg beregnet en økning i merverdiavgiftskompensasjon for fylkeskommunen og kommunene i Finnmark fylke på om lag 12,2 millioner kroner.

Kommune

Vedlikeholdstilskudd fordelt etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter etter kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne 1 og 2
(1000 kr)

Skattekomp. fordelt etter Kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

1

2

3

4

2002 Vardø

1 457

506

1 963

533

2003 Vadsø

4 067

1 192

5 259

1 254

2004 Hammerfest  

6 381

1 740

8 121

1 830

2011 Kautokeino

1 987

660

2 647

694

2012 Alta

12 356

3 696

16 052

3 889

2014 Loppa

737

350

1 087

368

2015 Hasvik

668

261

929

275

2017 Kvalsund

713

307

1 019

323

2018 Måsøy

888

351

1 240

370

2019 Nordkapp

2 147

719

2 866

756

2020 Porsanger

2 712

851

3 562

895

2021 Karasjok

1 888

606

2 494

637

2022 Lebesby

892

389

1 282

410

2023 Gamvik

690

289

979

305

2024 Berlevåg

716

299

1 014

314

2025 Tana

1 979

740

2 719

779

2027 Nesseby

582

265

847

279

2028 Båtsfjord

1 393

464

1 857

488

2030 Sør-Varanger

6 412

2 031

8 443

2 137

Finnmark

48 665

15 717

64 382

16 535

 

Nøkkeltall for Finnmark fylkeskommune:
Finnmark fylkeskommune får 12,2 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 5,0 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Det blir også gitt 3,8 millioner kroner i økt lærlingtilskudd (kolonne 3 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 20,9 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).

 • Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 3,9 millioner kroner (kolonne 5 i vedlagte tabell).

Vedlikeholdstilskudd fordelt etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter etter kostnads-nøkkelen
(1000 kr)

Lærlingtilskudd etter kostnads-nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne 1-3
(1000 kr)

Skattekomp. fordelt etter kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

1

2

3

4

5

Finnmark

12 166

4 937

3 806

20 909

3 909

 

 • 50 millioner kroner er foreslått til vegprosjektet E6 Jansnes – Halselv i Alta kommune. Midlene vil gjøre det mulig å gjennomføre flere arbeider i 2009 enn det som tidligere er planlagt. Det er nå lagt opp til anleggsstart i mai/juni 2009. Kostnadene for prosjektet er anslått til om lag 180 millioner kroner. – Alta kommune og Alta kraftlag AL har sagt seg villig til å forskuttere 15 millioner kroner i 2009, mot tilbakebetaling fra staten i 2010.
 • Regjeringen foreslår 30 millioner kroner til utbedringstiltak ved prosjektet Ifjordfjell (Rv 98).
 • Det er satt av 17 millioner til bruprosjekter, fordelt med 5 millioner kroner til ny Steinvik bru (Rv 98), 6 millioner kroner til prosjekt ved Sadasjohka (E6), og 6 millioner kroner til generelt vedlikeholdsarbeid.
 • Ved Njirran på E6 er 3 millioner kroner satt av til rassikring.
 • 10 millioner kroner er foreslått til vedlikehold av ulike tunnelprosjekter.
 • Vedlikehold og ombygging Statens Hus i Vadsø for 9 millioner kroner.
 • Vedlikehold på Høyskolen i Finnmark for 2,5 millioner kroner.
 • Ombygging Vegadministrasjonen i Vadsø 1,45 million kroner.
 • Ombygging av Samisk Høyskole i Kautokeino 3 millioner kroner.
 • Ombygging Grensekontrollstasjonen Storskog 0,8 millioner kroner.
 • For å bidra til å stimulere til økt økonomisk aktivitet foreslår Regjeringen å øke rammen til vedlikehold av fyrstasjoner med 10 millioner kroner i 2009. Det er et stort vedlikeholdsetterslep på dette området. Regjeringen foreslår midler til følgende fyrstasjoner i Finnmark:
  • Slettnes fyr
  • Kjølnes fyr
  • Makkaur fyr
  • Vardø fyr
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til investeringer i utbygging av havner og farleier med 80 millioner kroner i 2009. Prosjektene som foreslås gjennomført innenfor de ekstraordinære bevilgningene er fordelt i de tre nordligste fylkene. Tiltaket vil ha sysselsettingseffekt lokalt og samtidig gi ringvirkninger utover det lokale arbeidsmarkedet på stedet. Regjering foreslår følgende prosjekter i Finnmark:
  • Båtsfjord, molo
  • Honningsvåg, mudring indre havn
 • Regjeringen vil bevilge 33 millioner kroner til Bioforsk for å igangsette nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg. Av disse går 5 millioner kroner til Bioforsk Svanhovd i Pasvik for etablering av et bjørnesenter.
 • Nordkapp kommune - servicestasjon for fiskere i Honningsvåg. Gjenreising av fiskevær etter krigen. Egnebuer, rorbuer, sosiale innretninger.
 • Vadsø kommune: Reparasjoner på Reisænængården - Vestre Jacobselv, kvensk anlegg, med sammenbygd bolig og fjøs ( varangerhus)

Til toppen