Fylkesoversikt

Se tiltak for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Hedmark

FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

Tiltakspakken for å stimulere den økonomiske aktiviteten i kommunesektoren

Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner og fylkeskommuner
Det foreslås bevilget et øremerket tilskudd til kommunesektoren på 4 milliarder kroner over kap. 576 post 60 til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. Formålet med tilskuddet er å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet i kommunesektoren. Tilskuddet vil ha positive effekter for sysselsettingen innen bygg og anlegg. Tilskuddet fordeles med 3 200 millioner kroner på kommunene og 800 millioner kroner på fylkeskommunene (80/20 prosent fordeling), og fordeles med et likt kronebeløp per innbygger.

Tilskuddet er et engangstilskudd for 2009. Midlene må brukes på prosjekter som settes i gang i 2009. Kommunene og fylkeskommunene må utforme og dimensjonere sine tiltak i tråd med denne forutsetningen, og i etterkant rapportere om bruken av tilskuddet til fylkesmannen.

Kommunesektorens frie inntekter
Kommunesektorens frie inntekter foreslås økt med 1,2 milliarder kroner. I tillegg kommer 0,8 milliarder kroner i økt merverdiavgiftskompensasjon knyttet til kjøp av varer og tjenester som følge av tiltakspakken (kap.1632, post 61 på Finansdepartementets budsjett).

Økningen i frie inntekter på 1,2 milliarder kroner gis som økt rammeoverføring, med 960 millioner kroner til kommunene og 240 millioner kroner til fylkeskommunene (80/20 prosent fordeling). Midlene gis primært for å bedre sektorens finansielle stilling, men vil også dekke økte rente- og avdragsutgifter som følge av at investeringsrammene for tilskuddsordningene for skolebygg, svømmeanlegg, for kirkebygg, for omsorgsboliger og sykehjemsplasser er utvidet for 2009. Den økte rammeoverføringen på 1,2 milliarder kroner fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Kompensasjon for forventet skattesvikt
På bakgrunn av ny informasjon er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2009 nedjustert. På den annen side bidrar lavere lønns- og prisvekst til at kostnadsveksten blir lavere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2009. Netto anslås dette å redusere kommunesektorens inntekter med 1,2 milliarder kroner Regjeringen foreslår at innbyggertilskuddet for 2009 økes tilsvarende for å kompensere kommunesektoren for nettoeffekten av lavere skatteinntekter og lavere kostnadsvekst. Kompensasjonen foreslås fordelt med 1 010 millioner kroner på kommunene og 190 millioner kroner på fylkeskommunene. Kompensasjonen gis gjennom økte rammeoverføringer og fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Midlertidig økning av lærlingtilskuddet
Det foreslås å øke fylkeskommunenes ramme med 185 millioner kroner slik at tilskuddet som utbetales i 2009 til bedrifter som har lærlinger og lærekandidater, kan økes. Formålet med tiltaket er å bidra til å opprettholde antall læreplasser. Tallet på løpende kontrakter er om lag 38 000. Økningen i rammen innebærer at utbetalingen i 2009 økes med 4 865 kroner per kontrakt. Tilskuddet fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Nøkkeltall for kommunene i Hedmark fylke:
Kommunene i Hedmark får om lag 127 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 41,6 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette om lag 169 millioner kroner (kolonne 3 i vedlagte tabell).

 • Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til om lag 44 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).
 • Som en følge av tiltakspakken er det i tillegg beregnet en merverdiavgiftskompensasjon for fylkeskommunen og kommunene i Hedmark fylke på om lag 32 millioner kroner.

 

Kommune

Vedlikeholdstilskudd fordelt etter innb.tall

(1000 kr)

Frie inntekter etter kostnadsnøkkelen

(1000 kr)

Sum av kolonne 1 og 2

(1000 kr)

Skattekomp.fordelt etter kostnadsnøkkelen

(1000 kr)

1

2

3

4

0402 Kongsvinger  

11 651

3 600

15 250

3 787

0403 Hamar

18 801

5 689

24 491

5 985

0412 Ringsaker

21 669

6 655

28 325

7 002

0415 Løten

4 851

1 516

6 367

1 595

0417 Stange

12 652

3 944

16 595

4 149

0418 Nord-Odal

3 415

1 224

4 639

1 288

0419 Sør-Odal

5 236

1 689

6 925

1 777

0420 Eidskog

4 287

1 575

5 862

1 657

0423 Grue

3 403

1 284

4 687

1 351

0425 Åsnes

5 111

1 862

6 973

1 959

0426 Våler

2 585

922

3 507

970

0427 Elverum

13 168

3 922

17 090

4 126

0428 Trysil

4 534

1 706

6 240

1 795

0429 Åmot

2 873

1 016

3 889

1 069

0430 Stor-Elvdal

1 800

684

2 484

720

0432 Rendalen

1 334

565

1 899

595

0434 Engerdal

974

403

1 376

424

0436 Tolga

1 139

437

1 575

459

0437 Tynset

3 614

1 295

4 909

1 362

0438 Alvdal

1 598

587

2 185

617

0439 Folldal

1 114

435

1 549

458

0441 Os

1 385

548

1 933

576

Hedmark

127 193

41 557

168 750

43 722

 

Nøkkeltall for Hedmark fylkeskommune:

 • Hedmark fylkeskommune får om lag 32 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 10,5 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Det blir også gitt 8 millioner kroner i økt lærlingtilskudd (kolonne 3 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette om lag 50 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).
 • Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 8,3 millioner kroner (kolonne 5 i vedlagte tabell).

 

Vedlikeholdstilskudd fordelt etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter etter kostnads-nøkkelen
(1000 kr)

Lærlingtilskudd

etter kostnads-nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne 1-3

(1000 kr)

Skattekomp. fordelt etter kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

1

2

3

4

5

Hedmark

31 798

10 474

8 074

50 347

8 292

 

 • Innenfor den foreslåtte økningen i investeringsbudsjettet til Jernbaneverket er det foreslått om lag 30 millioner kroner til framskyndet planlegging av strekningen Eidsvoll-Hamar på Dovrebanen.
 • Innenfor den foreslåtte økningen i drifts- og vedlikeholdsbevilgningen til jernbanenettet er det avsatt 60 millioner kroner til Hedmark. En tredjedel av midlene, del vil si 20 millioner kroner, er satt av til utbytting av sviller på Rørosbanen, mens 12 millioner skal gå til drift og vedlikehold av stasjoner og plattformer. Det er videre satt av 5 millioner kroner til skogrydding, 6 millioner kroner til opprydning, gjerding og opprustning av parkeringsarealer og bygninger på Kongsvingerbanen, 5 millioner kroner til fornying av bruer, 4 millioner kroner til økt inntak av lærlinger, 4 millioner kroner til utbedring av signalanlegg, 3 millioner kroner til sporjustering og 1 million kroner til skinnesliping.
 • Regjeringen foreslår å sette av 20 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak på veg i Hedmark, 10 millioner kroner skal brukes til rekkverksutbedringer langs riksveg 3, og 10 millioner kroner er satt av til ulike tiltak innenfor drift og vedlikehold.
 • Til utbedringstiltak er det satt av 7 millioner kroner, fordelt med 2 millioner kroner til prosjektering av Åsta bru (Rv 3) og 5 millioner kroner til prosjekt på riksveg 200, Masterud – Riksgrensen. Det er satt av 4 millioner kroner til ny bru ved Fåa, riksveg 3.
 • Regjeringen foreslår å bruke 28 millioner kroner til gang- og sykkelveg, fordelt med 14 millioner kroner til prosjekt ved Kongshov bru (Rv 20), 7 millioner kroner til tiltak i Koppang sentrum (Rv 30) og 7 millioner kroner til prosjekt ved Johnsætre – Flissundet bru i Åsnes kommune.
 • Vedlikehold av Åker gård for 3 millioner kroner.
 • Vedlikehold av Høgskolen i Hedmark for 5 millioner kroner.
 • Ombygging av Statistisk sentralbyrå i Kongsvinger for 5 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 8,1 millioner kroner til sikringstiltak på Kongsvinger festning.
 • Studentboliger - 105 enheter som tilsagn ved politihøgskolen på Kongsvinger.
 • Kongsvinger kommune: Finnetorp, Nedre Øyeren – reparasjon av røykovner og yttertak.

Til toppen