Fylkesoversikt

Se tiltak for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Hordaland

FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

Tiltakspakken for å stimulere den økonomiske aktiviteten i kommunesektoren

Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner og fylkeskommuner
Det foreslås bevilget et øremerket tilskudd til kommunesektoren på 4 milliarder kroner over kap. 576 post 60 til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. Formålet med tilskuddet er å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet i kommunesektoren. Tilskuddet vil ha positive effekter for sysselsettingen innen bygg og anlegg. Tilskuddet fordeles med 3 200 millioner kroner på kommunene og 800 millioner kroner på fylkeskommunene (80/20 prosent fordeling), og fordeles med et likt kronebeløp per innbygger.

Tilskuddet er et engangstilskudd for 2009. Midlene må brukes på prosjekter som settes i gang i 2009. Kommunene og fylkeskommunene må utforme og dimensjonere sine tiltak i tråd med denne forutsetningen, og i etterkant rapportere om bruken av tilskuddet til fylkesmannen.

Kommunesektorens frie inntekter
Kommunesektorens frie inntekter foreslås økt med 1,2 milliarder I tillegg kommer 0,8 milliarder kroner i økt merverdiavgiftskompensasjon knyttet til kjøp av varer og tjenester som følge av tiltakspakken (kap.1632, post 61 på Finansdepartementets budsjett).

Økningen i frie inntekter på 1,2 milliarder kroner gis som økt rammeoverføring, med 960 millioner kroner til kommunene og 240 millioner kroner til fylkeskommunene (80/20 prosent fordeling). Midlene gis primært for å bedre sektorens finansielle stilling, men vil også dekke økte rente- og avdragsutgifter som følge av at investeringsrammene for tilskuddsordningene for skolebygg, svømmeanlegg, for kirkebygg, for omsorgsboliger og sykehjemsplasser er utvidet for 2009. Den økte rammeoverføringen på 1,2 milliarder kroner fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Kompensasjon for forventet skattesvikt
På bakgrunn av ny informasjon er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2009 nedjustert. På den annen side bidrar lavere lønns- og prisvekst til at kostnadsveksten blir lavere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2009. Netto anslås dette å redusere kommunesektorens inntekter med 1,2 milliarder kroner. Regjeringen foreslår at innbyggertilskuddet for 2009 økes tilsvarende for å kompensere kommunesektoren for nettoeffekten av lavere skatteinntekter og lavere kostnadsvekst. Kompensasjonen foreslås fordelt med 1 010 millioner kroner på kommunene og 190 millioner kroner på fylkeskommunene. Kompensasjonen gis gjennom økte rammeoverføringer og fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Midlertidig økning av lærlingtilskuddet
Det foreslås å øke fylkeskommunenes ramme med 185 millioner kroner, slik at tilskuddet som utbetales i 2009 til bedrifter som har lærlinger og lærekandidater, kan økes. Formålet med tiltaket er å bidra til å opprettholde antall læreplasser. Tallet på løpende kontrakter er om lag 38 000. Økningen i rammen innebærer at utbetalingen i 2009 økes med 4 865 kroner per kontrakt. Tilskuddet fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Nøkkeltall for kommunene i Hordaland fylke:
Kommunene i Hordaland får 312,6 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 94,2 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 406,8 millioner kroner (kolonne 3 i vedlagte tabell).

 • Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 99,1 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).
 • Som en følge av tiltakspakken er det i tillegg beregnet en økning i merverdiavgiftskompensasjon for fylkeskommunen og kommunene i Hordaland fylke på om lag 78 millioner kroner.

 

Kommune

Vedlikeholdstilskudd fordelt etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter etter kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne 1 og 2
(1000 kr)

Skattekomp. fordelt etter Kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

1

2

3

4

1201 Bergen

167 443

48 217

215 661

50 729

1211 Etne

2 587

897

3 484

944

1216 Sveio

3 256

1 054

4 310

1 109

1219 Bømlo

7 431

2 410

9 842

2 536

1221 Stord

11 541

3 279

14 821

3 450

1222 Fitjar

1 945

647

2 592

681

1223 Tysnes

1 858

749

2 607

788

1224 Kvinnherad

8 791

2 949

11 740

3 103

1227 Jondal

695

304

1 000

320

1228 Odda

4 760

1 662

6 423

1 749

1231 Ullensvang  

2 267

895

3 162

941

1232 Eidfjord

631

239

870

252

1233 Ulvik

736

327

1 063

344

1234 Granvin

641

271

912

285

1235 Voss

9 234

3 097

12 331

3 258

1238 Kvam

5 555

1 963

7 517

2 065

1241 Fusa

2 544

927

3 470

975

1242 Samnanger

1 594

531

2 125

559

1243 Os

10 918

2 963

13 881

3 117

1244 Austevoll

2 973

1 021

3 994

1 074

1245 Sund

3 910

1 138

5 048

1 197

1246 Fjell

14 355

4 028

18 383

4 238

1247 Askøy

16 160

4 563

20 722

4 800

1251 Vaksdal

2 755

1 039

3 794

1 093

1252 Modalen

235

125

360

132

1253 Osterøy

4 910

1 613

6 523

1 697

1256 Meland

4 282

1 258

5 540

1 323

1259 Øygarden

2 798

884

3 682

930

1260 Radøy

3 209

1 059

4 268

1 114

1263 Lindås

9 352

2 849

12 200

2 997

1264 Austrheim

1 727

582

2 309

612

1265 Fedje

393

196

589

206

1266 Masfjorden

1 106

440

1 546

463

Hordaland

312 592

94 177

406 769

99 082

 

Nøkkeltall for Hordaland fylkeskommune:

 • Hordaland fylkeskommune får 78,1 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 23,4 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Det blir også gitt 18 millioner kroner i økt lærlingtilskudd (kolonne 3 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 119,6 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).
 • Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 18,5 millioner kroner (kolonne 5 i vedlagte tabell).

Vedlikeholds-tilskudd fordelt etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter etter kostnads-nøkkelen
(1000 kr)

Lærlingtilskudd etter kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne 1-3

(1000 kr)

Skattekomp. fordelt etter kostnadsnøkkelen

(1000 kr)

1

2

3

4

5

Hordaland

78 148

23 390

18 030

119 567

18 517

 

 • Innanfor den føreslåtte auken i drifts- og vedlikehaldsløyvinga til jernbanenettet er det avsett 69 millionar kroner til Hordaland. Til utbetring av signalanlegg er det lagt opp til 2 millionar kroner, til fornying av stasjonar og plattformer er det føreslått 7 millionar kroner, til sporjustering er det avsett 4 millioner kroner og til skinnesliping skal det løyvast 2 millionar kroner. For Bergensbanen er 51 millioner kroner sett av til sviller, skinner og drenering, medan 3 millionar kroner er føreslått til andre fornyingstiltak på denne banen.
 • 40 millioner kroner er foreslått til ”E16/riksveg 13 Vosspakka”. Midlane skal gå til to prosjekt på riksveg 13 (strekningane Øvre Granvin – Voss grense og Mønshaug – Palmlafoss) og omlegging av E16 forbi Voss sentrum. Det vil i alt bli bygd om lag 13,5 kilometer ny veg. Nokre mindre investeringstiltak på E16 i Vaksdal kommune og på E16 i Voss sentrum er også ein del av ”Vossapakko”. Kostnadene for ”Vossapakko” er rekna til 1,1 milliardar kroner. Utbygginga vil bli finansiert ved ein kombinasjon av statlege midlar og bompengar. Samferdselsdepartementet tar sikte på leggje fram ein bompengeproposisjon våren 2009.
 • For ”Vossapakko” er det no lagt opp til anleggsstart på riksveg 13 hausten 2009, medan arbeidet på E16 forbi Voss sentrum skal ta til i løpet av 2010. Den føreslåtte løyvinga på 40 millionar kroner vil bli nytta til anleggsstart for prosjekta på riksveg 13 og til vidare planlegging og prosjektering og til kjøp av grunn.
 • Regjeringen foreslår å sette av 52 millioner kroner til gang- og sykkelveger i Hordaland, fordelt med 15 millioner kroner til prosjekt ved Eide – Varland (Rv 555), 10 millioner kroner til prosjekt ved Alver – Isdalsstø (Rv 57), 6 millioner kroner til prosjekt ved Hufthamar – Haugland (Rv 546), 5 millioner kroner til prosjekt ved Mjåtveit – Dalsbø (Rv 564), 8 millioner kroner til prosjekt ved Heiane – Austrheim (Rv 565), 5 millioner kroner til prosjekt ved Vatlestrandsfossen (Rv 567) og 3 millioner kroner til et prosjekt i Odda Sentrum (Rv 13).
 • Innenfor tiltak til trafikksikkerhet er det satt av 0,6 millioner kroner til lys i overbygget ved Velure (Rv 550), 3 millioner kroner til rekkverk langs deler av E16, 5 millioner kroner til blant annet utbedring av vegkryss ved Sveio (Rv 47/541), 5 millioner kroner til undergang ved skolen i Alver (Rv 565) og 10 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak ved Meierisvingen (Rv 13).
 • Til rehabilitering av bru ved Dalegården (E16) er det satt av 9 millioner kroner, til rehabilitering av bru ved Straumsund Nore (Rv 561) 4 millioner kroner og til forsterking av bærekonstruksjonen på Sotrabrua (Rv 555) er det satt av 9 millioner kroner.
 • Innenfor rassikring foreslår regjeringen å bruke 1,5 millioner kroner til rasgjerde mellom tunneler ved Stalheim (E16), 10 millioner kroner til tiltak ved Eitrheimstunnelen nord (Rv 550) og 9 millioner kroner til tiltak mot ras ved Hetlatunnelen nord (E16).
 • Det er satt av 8 millioner kroner til ny ferjelem på Utåker ferjekai (Rv 48) og 2 millioner kroner til opprusting av venterom og ferjekai ved Germundshamn, Våge og Venjaneset (Rv 48, 49, 552).
 • Det er videre satt av 5 millioner kroner til utbedringstiltak ved Utne – Herad (Rv 550) og 5 millioner kroner til utbedring av smal veg på Ulvikfjellet (Rv 572).
 • Vedlikehold av HSH Stord for 1 million kroner.
 • Vedlikehold av Høgskolen i Bergen for 2,5 millioner kroner.
 • Vedlikehold av Landåssvingen for 2 millioner kroner.
 • Vedlikehold av Eikelund for 1,5 millioner kroner.
 • Vedlikehold av Jonas Lies vei for 2 millioner kroner.
 • Vedlikehold av Håkonshallen for 7 millioner kroner.
 • Ombygging av ungdomshjem Ibsengate 88 for 0,65 millioner kroner.
 • Nybygg Universitetet i Bergen (odontologi) for 20 millioner kroner.
 • Vedlikehold av Gamlehaugen for 3 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår 40 millioner kroner til utskifting av teknisk utstyr på Fedje trafikksentral. Utstyret på Fedje trafikksentral er gammelt og slitt, og lite tidsmessig ut i fra dagens behov. Statlig finansiering av fornyelse av utstyret sikrer at sjøtransporten ikke påføres en ekstrautgift, og vil være et bidrag til å sikre målet om at mer gods skal fraktes sjøveien. Arbeidet utføres i løpet av 2009 og vil bidra til å stimulere den økonomiske aktiviteten.
 • Regjeringen foreslår til sammen 38 millioner kroner til vedlikehold, oppgradering og ombygging av Havforskningsinstituttets forskningsinfrastruktur. I Hordaland er det ulike vedlikeholdsbehov knyttet til Havforskningsinstituttets forskningsstasjoner på Austevoll og Matre og forskningsfasilitetene i Bergen. Denne forskningsinfrastrukturen er viktig for blant annet studier innen reproduksjon, tidlige livsstadier, fiskevelferd og fiskehelse hos marine organismer.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 12,9 millioner kroner til sikringstiltak på Bergenshus festning.
 • UiB-Bergen Museum (oppgradering og renovering), 30 millioner kroner.
 • Startbevilgning til samlokalisering av Høyskolen i Bergen, 65 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å etablere fem stipendiatstillinger øremerket MNT-fag til Universitetet i Bergen.
 • Regjeringen foreslår å etablere en stipendiatstilling øremerket MNT-fag til Høgskolen Stort/Haugesund.
 • Studentboliger - 9 enheter som tilsagn.
 • Istandsetting og vedlikehold av fartøy på Hardanger fartøyvernsenter, Nordheimsund, i Kvam kommune.
 • Takreparasjoner på Christinegaard, lystgård fra 1700-tallet i Bergen kommune.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til investering i et teknologisenter for CO2-håndtering (TCM) på Mongstad med 962 millioner kroner, fra 920 til 1 882 millioner kroner for 2009. Økningen har sammenheng med at operatørens investeringsestimat for TCM er økt. Inklusiv merverdiavgift er samlede investeringer estimert til om lag 5,2 milliarder kroner. Regjeringen vil i nær fremtid fremme en proposisjon for Stortinget om investering i et teknologisenter for CO2-håndtering på Mongstad. Investeringsbeslutningen vil medføre oppstart av et stort utbyggingsprosjekt på Mongstad hvor det vil være behov for betydelig arbeidskraft og involvering av underleverandører.

Til toppen