Fylkesoversikt

Se tiltak for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Møre og Romsdal

FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

Tiltakspakken for å stimulere den økonomiske aktiviteten i kommunesektoren.

Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner og fylkeskommuner
Det foreslås bevilget et øremerket tilskudd til kommunesektoren på 4 milliarder kroner over kap. 576 post 60 til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. Formålet med tilskuddet er å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet i kommunesektoren. Tilskuddet vil ha positive effekter for sysselsettingen innen bygg og anlegg. Tilskuddet fordeles med 3 200 millioner kroner på kommunene og 800 millioner kroner på fylkeskommunene (80/20 prosent fordeling), og fordeles med et likt kronebeløp per innbygger.

Tilskuddet er et engangstilskudd for 2009. Midlene må brukes på prosjekter som settes i gang i 2009. Kommunene og fylkeskommunene må utforme og dimensjonere sine tiltak i tråd med denne forutsetningen, og i etterkant rapportere om bruken av tilskuddet til fylkesmannen.

Kommunesektorens frie inntekter
Kommunesektorens frie inntekter foreslås økt med 1,2 milliarder I tillegg kommer 0,8 milliarder kroner i økt merverdiavgiftskompensasjon knyttet til kjøp av varer og tjenester som følge av tiltakspakken (kap.1632, post 61 på Finansdepartementets budsjett).

Økningen i frie inntekter på 1,2 milliarder kroner gis som økt rammeoverføring, med 960 millioner kroner til kommunene og 240 millioner kroner til fylkeskommunene (80/20 prosent fordeling). Midlene gis primært for å bedre sektorens finansielle stilling, men vil også dekke økte rente- og avdragsutgifter som følge av at investeringsrammene for tilskuddsordningene for skolebygg, svømmeanlegg, for kirkebygg, for omsorgsboliger og sykehjemsplasser er utvidet for 2009. Den økte rammeoverføringen på 1,2 milliarder kroner fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Kompensasjon for forventet skattesvikt
På bakgrunn av ny informasjon er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2009 nedjustert. På den annen side bidrar lavere lønns- og prisvekst til at kostnadsveksten blir lavere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2009. Netto anslås dette å redusere kommunesektorens inntekter med 1,2 milliarder kroner. Regjeringen foreslår at innbyggertilskuddet for 2009 økes tilsvarende for å kompensere kommunesektoren for nettoeffekten av lavere skatteinntekter og lavere kostnadsvekst. Kompensasjonen foreslås fordelt med 1 010 millioner kroner på kommunene og 190 millioner kroner på fylkeskommunene. Kompensasjonen gis gjennom økte rammeoverføringer og fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Midlertidig økning av lærlingtilskuddet
Det foreslås å øke fylkeskommunenes ramme med 185 millioner kroner, slik at tilskuddet som utbetales i 2009 til bedrifter som har lærlinger og lærekandidater, kan økes. Formålet med tiltaket er å bidra til å opprettholde antall læreplasser. Tallet på løpende kontrakter er om lag 38 000. Økningen i rammen innebærer at utbetalingen i 2009 økes med 4 865 kroner per kontrakt. Tilskuddet fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Nøkkeltall for kommunene i Møre og Romsdal fylke:

 • Kommunene i Møre og Romsdal får 166,2 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 52,9 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 219,1 millioner kroner (kolonne 3 i vedlagte tabell).
 • Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 55,6 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).
 • Som en følge av tiltakspakken er det i tillegg beregnet en økning i merverdiavgiftskompensasjon for fylkeskommunen og kommunene i Møre og Romsdal fylke på om lag 42 millioner kroner.

 

Kommune

Vedlikeholdstilskudd fordelt etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter etter kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne 1 og 2
(1000 kr)

Skattekomp. fordelt etter kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

1

2

3

4

1502 Molde

16 347

4 828

21 175

5 080

1504 Ålesund

28 236

7 987

36 224

8 403

1505 Kristiansund  

15 328

4 562

19 890

4 800

1511 Vanylven

2 361

913

3 273

960

1514 Sande

1 701

649

2 350

683

1515 Herøy

5 612

1 754

7 366

1 845

1516 Ulstein

4 714

1 465

6 179

1 541

1517 Hareid

3 195

973

4 169

1 024

1519 Volda

5 655

1 833

7 488

1 928

1520 Ørsta

6 837

2 147

8 984

2 259

1523 Ørskog

1 427

477

1 904

502

1524 Norddal

1 188

489

1 677

514

1525 Stranda

3 072

1 067

4 139

1 122

1526 Stordal

672

258

931

272

1528 Sykkylven

5 051

1 556

6 607

1 637

1529 Skodje

2 589

811

3 400

853

1531 Sula

5 196

1 622

6 818

1 707

1532 Giske

4 549

1 391

5 941

1 464

1534 Haram

5 807

1 916

7 723

2 016

1535 Vestnes

4 317

1 380

5 697

1 452

1539 Rauma

4 931

1 707

6 638

1 796

1543 Nesset

2 054

768

2 822

808

1545 Midsund

1 281

479

1 760

504

1546 Sandøy

862

351

1 213

370

1547 Aukra

2 122

695

2 816

731

1548 Fræna

6 198

1 954

8 152

2 056

1551 Eide

2 246

773

3 019

814

1554 Averøy

3 631

1 194

4 825

1 256

1557 Gjemnes

1 763

638

2 401

671

1560 Tingvoll

2 058

796

2 854

838

1563 Sunndal

4 944

1 563

6 507

1 645

1566 Surnadal

4 033

1 423

5 455

1 497

1567 Rindal

1 367

555

1 922

584

1571 Halsa

1 119

460

1 579

484

1573 Smøla

1 427

561

1 988

591

1576 Aure

2 356

883

3 239

929

Møre og Romsdal

166 245

52 880

219 124

55 634

 

Nøkkeltall for Møre og Romsdal fylkeskommune:

 • Møre og Romsdal fylkeskommune får 41,6 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 14 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Det blir også gitt 10,8 millioner kroner i økt lærlingtilskudd (kolonne 3 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 66,3 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).
 • Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 11,1 millioner kroner (kolonne 5 i vedlagte tabell).

 

Vedlikeholds-tilskudd fordelt etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter etter kostnads-nøkkelen
(1000 kr)

Lærlingtilskudd etter kostnads-Nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne 1-3

(1000 kr)

Skattekomp. fordelt etter kostnadsnøkkelen

(1000 kr)

1

2

3

4

5

Møre og Romsdal

41 561

13 962

10 763

66 286

11 054

 

 • Regjeringen foreslår å sette av 36 millioner kroner til gang- og sykkelveger i Møre og Romsdal. Midlene er fordelt på 12 gang- og sykkelveger, med 3 millioner kroner til prosjekt i Apalset (E39), 2 millioner kroner til prosjekt i Verma (E136), 6 millioner kroner til prosjekt i Karvåg (Rv 64), 2 millioner kroner til gangbru ved Blindheimstallen (Rv 60), 6 millioner kroner til prosjekt ved Straumgjerdet – Stonganeset (Rv 60), 3 millioner kroner til prosjekt i Bæverfjord (Rv 65), 2 millioner kroner til et prosjekt i Futura, Kristiansund (Rv 70), 2 millioner kroner til Sykkelsatsing Sunndalsøra (Rv 70), 2 millioner kroner til prosjekt ved Skarbø skule (Rv 650), 1 million kroner til fortau ved Dalevegen i Ørsta (Rv 655), 3 millioner til gangfelt ved Rørstad (Rv 657) og 4 millioner til prosjekt ved Haukabøen – Julneset.
 • Det er satt av 10 millioner kroner til vedlikeholdstiltak i tunnel, 25 millioner kroner til drift- og vedlikeholdsprosjekter for økt trafikksikkerhet, 4,7 millioner kroner til ulike tiltak etter trafikksikkerhetsinspeksjon på riksveg 70, 1,9 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak på strekningen Melkvika – Kristiansund (Rv 70) og 3 millioner kroner til veglys på riksveg 70.
 • Det er satt av 2 millioner kroner til toalett ved Linge ferjekai (Rv 63), 3 millioner kroner til utbedringstiltak ved Sølsnes ferjekai (Rv 64), 1 million kroner til utbedringstiltak ved Åfarnes ferjekai (Rv 64), 1 million kroner til utbedring av Årvik ferjekai (Rv 61), 11 millioner kroner til utbedring av Mordalsvågen ferjekai (Rv 668), 24 millioner kroner til ny hovedkai ved Halsa (E39) og 13 millioner kroner til utbedring av reserverkai og trafikksikkerhetstiltak ved Kanestraum ferjekai (E39).
 • Regjeringen foreslår å etablere to stipendiatstillinger øremerket MNT-fag til Høgskolen i Molde
 • Regjeringen foreslår å etablere to stipendiatstillinger øremerket MNT-fag til Høgskolen i Ålesund
 • Brannsikring av tette trehusmiljøer og kirker av kulturhistorisk verdi i Tingvoll kommune, herunder Tingvoll kirke.
 • Reparasjoner på grindløe på Lille Almklov i Vanylven kommune.

Til toppen