Fylkesoversikt

Se tiltak for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Nord-Trøndelag

FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

Tiltakspakken for å stimulere den økonomiske aktiviteten i kommunesektoren.

Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner og fylkeskommuner
Det foreslås bevilget et øremerket tilskudd til kommunesektoren på 4 milliarder kroner over kap. 576 post 60 til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. Formålet med tilskuddet er å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet i kommunesektoren. Tilskuddet vil ha positive effekter for sysselsettingen innen bygg og anlegg. Tilskuddet fordeles med 3 200 millioner kroner på kommunene og 800 millioner kroner på fylkeskommunene (80/20 prosent fordeling), og fordeles med et likt kronebeløp per innbygger.

Tilskuddet er et engangstilskudd for 2009. Midlene må brukes på prosjekter som settes i gang i 2009. Kommunene og fylkeskommunene må utforme og dimensjonere sine tiltak i tråd med denne forutsetningen, og i etterkant rapportere om bruken av tilskuddet til fylkesmannen.

Kommunesektorens frie inntekter
Kommunesektorens frie inntekter foreslås økt med 1,2 milliarder I tillegg kommer 0,8 milliarder kroner i økt merverdiavgiftskompensasjon knyttet til kjøp av varer og tjenester som følge av tiltakspakken (kap.1632, post 61 på Finansdepartementets budsjett).

Økningen i frie inntekter på 1,2 milliarder kroner gis som økt rammeoverføring, med 960 millioner kroner til kommunene og 240 millioner kroner til fylkeskommunene (80/20 prosent fordeling). Midlene gis primært for å bedre sektorens finansielle stilling, men vil også dekke økte rente- og avdragsutgifter som følge av at investeringsrammene for tilskuddsordningene for skolebygg, svømmeanlegg, for kirkebygg, for omsorgsboliger og sykehjemsplasser er utvidet for 2009. Den økte rammeoverføringen på 1,2 milliarder kroner fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Kompensasjon for forventet skattesvikt
På bakgrunn av ny informasjon er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2009 nedjustert. På den annen side bidrar lavere lønns- og prisvekst til at kostnadsveksten blir lavere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2009. Netto anslås dette å redusere kommunesektorens inntekter med 1,2 milliarder kroner. Regjeringen foreslår at innbyggertilskuddet for 2009 økes tilsvarende for å kompensere kommunesektoren for nettoeffekten av lavere skatteinntekter og lavere kostnadsvekst. Kompensasjonen foreslås fordelt med 1 010 millioner kroner på kommunene og 190 millioner kroner på fylkeskommunene. Kompensasjonen gis gjennom økte rammeoverføringer og fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Midlertidig økning av lærlingtilskuddet
Det foreslås å øke fylkeskommunenes ramme med 185 millioner kroner, slik at tilskuddet som utbetales i 2009 til bedrifter som har lærlinger og lærekandidater, kan økes. Formålet med tiltaket er å bidra til å opprettholde antall læreplasser. Tallet på løpende kontrakter er om lag 38 000. Økningen i rammen innebærer at utbetalingen i 2009 økes med 4 865 kroner per kontrakt. Tilskuddet fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Nøkkeltall for kommunene i Nord-Trøndelag fylke:

  • Kommunene i Nord-Trøndelag får 87,3 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 29,0 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 116,4 millioner kroner (kolonne 3 i vedlagte tabell).
  • Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 30,5 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).
  • Som en følge av tiltakspakken er det i tillegg beregnet en økning i merverdiavgiftskompensasjon for fylkeskommunen og kommunene i Nord-Trøndelag fylke på om lag 21,9 millioner kroner.

 

Kommune

Vedlikeholdstilskudd fordelt etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter etter kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne 1 og 2
(1000 kr)

Skattekomp. fordelt etter Kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

1

2

3

4

1702 Steinkjer

13 906

4 414

18 320

4 644

1703 Namsos

8 526

2 675

11 201

2 814

1711 Meråker

1 657

627

2 285

660

1714 Stjørdal

13 918

4 232

18 150

4 452

1717 Frosta

1 663

603

2 266

635

1718 Leksvik

2 341

894

3 235

941

1719 Levanger

12 348

3 734

16 081

3 928

1721 Verdal

9 507

2 931

12 439

3 084

1723 Mosvik

569

258

827

272

1724 Verran

1 969

683

2 652

719

1725 Namdalseid

1 157

483

1 640

509

1729 Inderøy

3 907

1 286

5 192

1 353

1736 Snåsa

1 454

581

2 035

611

1738 Lierne

987

441

1 429

464

1739 Røyrvik

335

159

494

167

1740 Namsskogan    

607

295

903

311

1742 Grong

1 585

619

2 204

652

1743 Høylandet

852

389

1 241

410

1744 Overhalla

2 367

814

3 181

856

1748 Fosnes

456

211

668

222

1749 Flatanger

762

352

1 113

370

1750 Vikna

2 730

930

3 661

979

1751 Nærøy

3 350

1 232

4 582

1 296

1755 Leka

389

176

566

186

Nord-Trøndelag

87 342

29 022

116 365

30 534

 

Nøkkeltall for Nord-Trøndelag fylkeskommune:

  • Nord-Trøndelag fylkeskommune får 21,8 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 8,2 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Det blir også gitt 6,3 millioner kroner i økt lærlingtilskudd (kolonne 3 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 36,3 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).
  • Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 6,5 millioner kroner (kolonne 5 i vedlagte tabell).

 

Vedlikeholds-tilskudd fordelt etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter etter kostnads-nøkkelen
(1000 kr)

Lærlingtilskudd etter kostnads-nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne 1-3
(1000 kr)

Skattekomp. fordelt etter kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

                         

1

2

3

4

5

Nord-Trøndelag

21 836

8 184

6 308

36 328

6 479

 

  • Innenfor økningen i investeringer i jernbanenettet er det lagt opp til bruke 120 millioner kroner til framskyndet anleggstart for prosjektet Gevingåsen på Nordlandsbanen. Tunnelen skal bygges mellom Hommelvik i Sør-Trøndelag og Hell i Nord-Trøndelag, med sikte på anleggsstart i april 2009.
  • Innenfor den foreslåtte økningen i drifts- og vedlikeholdsbevilgningen til jernbanenettet er det avsatt 123 millioner kroner til Nord-Trøndelag, der 100 millioner skal gå til ballastrensing på Nordlandsbanen. 4 millioner er satt av til utbedring av signalanlegg, 15 millioner kroner til fornying av stasjoner og plattformer, 2 millioner til fornying av bruer, 1 million kroner til sporjustering og 1 million kroner til skinnesliping.
  • Regjeringen foreslår å sette av 52 millioner kroner til tiltak for trafikksikkerhet på veg i Nord-Trøndelag. Midlene er foreslått fordelt med 15 millioner kroner til midtrekkverk/forbikjøringsfelt ved Svemarka (E6), 17 millioner kroner til tiltak ved Ligaardkrysset (E14) og 20 millioner til tiltak mot utforkjøring ved Bjørhusdal (E6). Til rassikring ved Rautinkammen (Rv 720) er det satt av 10 millioner kroner, til utbedring av Bergskleiva (E14) foreslås det å bruke 10 millioner kroner, og til gang- og sykkelveg ved Stormyra – Meråker (E14) er det satt av 12 millioner kroner.
  • Vedlikehold av Statens hus i Steinkjer for 10 millioner kroner.
  • Vedlikehold av Regimentsbygningen i Steinkjer for 15 millioner kroner.
  • Ombygging av Kriminalomsorgen i Steinkjer for 1 million kroner.
  • Nye lokaler Steinkjer tinghus 25 millioner kroner.
  • Ombygging av Stjørdal ungdomshjem for 3,45 millioner kroner.
  • Regjeringen foreslår å etablere en stipendiatstilling øremerket MNT-fag til Høgskolen i Nord-Trøndelag.
  • Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner til byggingen av lokaler til nye Inntrøndelag tingrett i Steinkjer. Som en del av strukturendringene i førsteinstansdomstolene vedtok Stortinget i 2001 at Inderøy tingrett og Stjør- og Verdal tingrett skal slås sammen til nye Inntrøndelag tingrett i Steinkjer. Sammenslåingen forutsetter en utvidelse av dagens tinghus i Steinkjer. Etter planen vil lokalene bli ferdigstilt høsten 2010.
  • Reparasjoner på Sundnes gård i Inderøy kommune.
  • Reparasjoner på Hegge, Trønderlån, i Steinkjer kommune.

Til toppen