Fylkesoversikt

Se tiltak for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Nordland

FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

Tiltakspakken for å stimulere den økonomiske aktiviteten i kommunesektoren

Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner og fylkeskommuner
Det foreslås bevilget et øremerket tilskudd til kommunesektoren på 4 milliarder kroner over kap. 576 post 60 til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. Formålet med tilskuddet er å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet i kommunesektoren. Tilskuddet vil ha positive effekter for sysselsettingen innen bygg og anlegg. Tilskuddet fordeles med 3 200 millioner kroner på kommunene og 800 millioner kroner på fylkeskommunene (80/20 prosent fordeling), og fordeles med et likt kronebeløp per innbygger.

Tilskuddet er et engangstilskudd for 2009. Midlene må brukes på prosjekter som settes i gang i 2009. Kommunene og fylkeskommunene må utforme og dimensjonere sine tiltak i tråd med denne forutsetningen, og i etterkant rapportere om bruken av tilskuddet til fylkesmannen.

Kommunesektorens frie inntekter
Kommunesektorens frie inntekter foreslås økt med 1,2 milliarder I tillegg kommer 0,8 milliarder kroner i økt merverdiavgiftskompensasjon knyttet til kjøp av varer og tjenester som følge av tiltakspakken (kap.1632, post 61 på Finansdepartementets budsjett).

Økningen i frie inntekter på 1,2 milliarder kroner gis som økt rammeoverføring, med 960 millioner kroner til kommunene og 240 millioner kroner til fylkeskommunene (80/20 prosent fordeling). Midlene gis primært for å bedre sektorens finansielle stilling, men vil også dekke økte rente- og avdragsutgifter som følge av at investeringsrammene for tilskuddsordningene for skolebygg, svømmeanlegg, for kirkebygg, for omsorgsboliger og sykehjemsplasser er utvidet for 2009. Den økte rammeoverføringen på 1,2 milliarder kroner fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Kompensasjon for forventet skattesvikt
På bakgrunn av ny informasjon er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2009 nedjustert. På den annen side bidrar lavere lønns- og prisvekst til at kostnadsveksten blir lavere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2009. Netto anslås dette å redusere kommunesektorens inntekter med 1,2 milliarder kroner. Regjeringen foreslår at innbyggertilskuddet for 2009 økes tilsvarende for å kompensere kommunesektoren for nettoeffekten av lavere skatteinntekter og lavere kostnadsvekst. Kompensasjonen foreslås fordelt med 1 010 millioner kroner på kommunene og 190 millioner kroner på fylkeskommunene. Kompensasjonen gis gjennom økte rammeoverføringer og fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Midlertidig økning av lærlingtilskuddet
Det foreslås å øke fylkeskommunenes ramme med 185 millioner kroner, slik at tilskuddet som utbetales i 2009 til bedrifter som har lærlinger og lærekandidater, kan økes. Formålet med tiltaket er å bidra til å opprettholde antall læreplasser. Tallet på løpende kontrakter er om lag 38 000. Økningen i rammen innebærer at utbetalingen i 2009 økes med 4 865 kroner per kontrakt. Tilskuddet fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Nøkkeltall for kommunene i Nordland fylke:

 • Kommunene i Nordland får 157,7 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 52,4 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 210,1 millioner kroner (kolonne 3 i vedlagte tabell).
 • Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 55,1 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).
 • Som en følge av tiltakspakken er det i tillegg beregnet en økning i merverdiavgiftskompensasjon for fylkeskommunen og kommunene i Nordland fylke på om lag 39,4 millioner kroner.

Kommune

Vedlikeholdstilskudd fordelt etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter etter kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne 1 og 2
(1000 kr)

Skattekomp. fordelt etter Kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

1

2

3

4

1804 Bodø

30 952

8 459

39 412

8 900

1805 Narvik

12 303

3 766

16 068

3 962

1811 Bindal

1 090

488

1 578

513

1812 Sømna

1 382

519

1 901

546

1813 Brønnøy

5 069

1 726

6 794

1 816

1815 Vega

870

339

1 209

357

1816 Vevelstad

328

162

490

171

1818 Herøy

1 112

425

1 537

447

1820 Alstahaug

4 852

1 491

6 343

1 569

1822 Leirfjord

1 412

535

1 947

563

1824 Vefsn

8 956

2 859

11 815

3 008

1825 Grane

1 021

397

1 418

418

1826 Hattfjelldal  

967

411

1 378

432

1827 Dønna

970

428

1 398

450

1828 Nesna

1 186

447

1 634

471

1832 Hemnes

3 011

1 107

4 118

1 165

1833 Rana

16 929

5 130

22 060

5 397

1834 Lurøy

1 282

678

1 960

713

1835 Træna

305

161

466

170

1836 Rødøy

885

452

1 337

476

1837 Meløy

4 427

1 627

6 054

1 711

1838 Gildeskål

1 370

601

1 971

632

1839 Beiarn

766

313

1 078

329

1840 Saltdal

3 161

1 079

4 240

1 135

1841 Fauske

6 358

1 989

8 347

2 092

1845 Sørfold

1 355

554

1 909

583

1848 Steigen

1 791

712

2 503

749

1849 Hamarøy

1 157

500

1 657

526

1850 Tysfjord

1 363

573

1 936

603

1851 Lødingen

1 502

594

2 095

624

1852 Tjeldsund

911

409

1 320

431

1853 Evenes

913

383

1 295

402

1854 Ballangen

1 771

669

2 440

704

1856 Røst

418

183

601

193

1857 Værøy

487

222

709

234

1859 Flakstad

962

398

1 360

419

1860 Vestvågøy

7 188

2 411

9 600

2 537

1865 Vågan

6 014

1 930

7 944

2 030

1866 Hadsel

5 351

1 788

7 138

1 881

1867 Bø

1 902

792

2 694

834

1868 Øksnes

2 974

1 040

4 014

1 094

1870 Sortland

6 531

2 072

8 603

2 180

1871 Andøy

3 395

1 256

4 651

1 322

1874 Moskenes

755

310

1 065

326

Nordland

157 703

52 385

210 088

55 113

 

Nøkkeltall for Nordland fylkeskommune:

 • Nordland fylkeskommune får 39,4 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 16,3 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Det blir også gitt 12,5 millioner kroner i økt lærlingtilskudd (kolonne 3 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 68,2 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).
 • Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 12,9 millioner kroner (kolonne 5 i vedlagte tabell).

Vedlikeholds-tilskudd fordelt etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter etter kostnads-nøkkelen
(1000 kr)

Lærlingtilskudd etter kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne 1-3
(1000 kr)

Skattekomp. fordelt etter kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

1

2

3

4

5

Nordland

39 426

16 255

12 530

68 210

12 868

 

 • Innenfor den foreslåtte økningen i drifts- og vedlikeholdsbevilgningen til jernbanenettet er det avsatt 102 millioner kroner til Nordland. 25 millioner kroner er satt av til ulike fornyelsestiltak på Ofotbanen, 20 millioner kroner til forebyggende vedlikehold av Nordlandsbanen, 5 millioner kroner til ulike fornyelsestiltak på Nordlandsbanen, 35 millioner kroner til fornying av bruer, 10 millioner kroner til fornyelse av stasjoner og plattformer, 4 millioner kroner til utbedring av signalanlegg. 2 millioner kroner til sporjustering og 1 million kroner til skinnesliping.
 • 15 millioner kroner er foreslått til vegprosjektet E6 Majavatn i Nordland i Grane kommune. Prosjektert omfatter utbedring av E6. Over statsbudsjettet for 2009 er det tidligere bevilget 30 millioner kroner til prosjektet, med planlagt anleggsstart i august 2009. Den foreslåtte tilleggsbevilgningen på 15 millioner kroner vil gjøre det mulig å framskynde anleggsstarten med fire til seks uker.
 • 20 millioner kroner er foreslått til anleggsstart høsten 2009 på riksveg 85 Kåringen – Lødingen i Lødingen kommune i Nordland. Prosjektet omfatter utbedring av en om lag 3 kilometer lang strekning, og inkluderer ombygging av et kryss til rundkjøring. Prosjektkostnadene er anslått til om lag 40 millioner kroner. Det ble bevilget 5 millioner kroner til prosjektet i 2006, men arbeidene ble ikke startet som følge av at Nordland fylkeskommune i stedet ønsket å prioritere ny ferjekai på Røst.
 • Regjeringen foreslår 50 millioner kroner til utbedringstiltak på E6 i Nordland, fordelt med 25 millioner kroner hver på strekningene Nevernes – Eiteråga og Eiteråga Messingslett, begge i Dunderlandsdalen. Til trafikksikkerhetstiltak er det satt av 27 millioner kroner, fordelt med 10 millioner kroner til kryss, avkjørselsanering og gang- og sykkelveg på prosjektet Borg-Leknes (E10), 10 millioner kroner til Mjønes Øst (Rv 80) og 7 millioner kroner til kryss ved Laksfors (E6).
 • Til gang- og sykkelvegstiltak er det foreslått 21 millioner kroner, fordelt med 5 millioner kroner til bruprosjekt ved Trælnes (Rv 17), 5 millioner kroner til bruprosjekt ved Sortland Sør (Rv 82), 8 millioner kroner til 2 kilometer gang- og sykkelveg og trafikksikkerhetstiltak på Rv 12 (Utskarpen) og 3 millioner kroner til gang og sykkelveg på strekningen Førnes – Dalselv (E6).
 • Til vedlikehold av fergekaier er det satt av 13 millioner kroner til utskifting av fenderveggen på Kilborghamn ferjekai (Rv 17) og 8 millioner kroner til forlenging av ferjebrua på Værøy ferjekai (Rv 80). Det er lagt opp til å bygge ny ferjebru på ferjekaiene både i Bognes (Rv 85) og Lødingen (Rv 85), henholdsvis for 10 og 15 millioner kroner.
 • Regjeringen har satt av 7 millioner til prosjekt ved Gimsøystraumen bru og 2 millioner kroner til rassikringsprosjekt ved Reinebringen (begge prosjektene er langs E6).
 • Vedlikehold Rana Trygdekontor 4,5 millioner kroner.
 • Vedlikehold Høgskolen i Narvik for 6 millioner kroner.
 • Ombygging Norges brannskole i Tjeldsund 1,6 million kroner.
 • Ballangen kommune: Reparasjoner på Bjørkåsen ingeniørbolig fra 1917 i tilknytning til A/S Bjørkåsen Gruber . Bjørkåsen ingeniørbolig viser industrisamfunnets sosiale rangordning.
  For å bidra til å stimulere til økt økonomisk aktivitet foreslår Regjeringen å øke rammen til vedlikehold av fyrstasjoner med 10 millioner kroner i 2009. Det er et stort vedlikeholdsetterslep på dette området. I Nordland foreslår Regjeringen totalrenovering av Skomvær fyr. Skomvær fyr er et symbol på norsk kystkultur, og vedlikehold av dette fyret er et viktig bidrag for å ivareta kystkulturen i Norge.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til investeringer i utbygging av havner og farleier med 80 millioner kroner i 2009. Prosjektene som foreslås gjennomført innenfor de ekstraordinære bevilgningene er fordelt i de tre nordligste fylkene. Tiltaket vil ha sysselsettingseffekt lokalt og samtidig gi ringvirkninger utover det lokale arbeidsmarkedet på stedet. Regjeringen foreslår følgende prosjekter i Nordland:
 • Nordmela, mudring
 • Stø, molo
 • Stamsund, øke aktiviteten på igangsatt anlegg
 • Omlegging av torvtak på Sjønstå gård i Fauske kommune.

Til toppen